Det finlandssvenska idrottsfältet kämpar på i motvinden

Resultatet från Finlands Svenska Idrotts förfrågan, som gjorts till grenförbundens föreningar, visar att det finlandssvenska idrottsfältet kämpar på bra trots rådande omständigheter. Många påverkas såklart av uteblivna inkomster och utgifter i form av tex hyror för träningsutrymmen, som skall betalas trots uteblivna träningar. 

Ett fåtal större idrottsföreningar räknar med stora ekonomiska förluster som kan sätta hela föreningen i gungning ekonomiskt såväl på kort som lång sikt. På kort sikt är det ändå många som förväntas klara av de ekonomiska utmaningarna. Om undantagstillståndet fortsätter och krisen pga coronaviruset drar ut på tiden och fortsätter in på hösten, kommer det att vara många fler föreningar som är i behov av ekonomiskt stöd. 

Det har knappast gått någon förbi att så gott som all normal träningsverksamhet samt såväl nationella som internationella tävlingar inhiberats på grund av rådande omständigheter. Det här har såklart varit ett hårt slag mot hela idrottsfältet och precis som inom affärsvärlden är det många föreningar som nu går miste om intäkter, såväl i form som anmälningsavgifter som exempelvis uteblivna träningsavgifter. 

Det tuffa ekonomiska läget för många företag innebär även en risk att idrottsföreningarna påverkas negativt i form av uteblivna sponsorpengar och understöd, t.ex. till Ärevarvet, som fungerat som en viktig inkomstkälla för föreningarna.

Samtidigt är det många som jobbar som timanställda tränare och ledare inom idrotten. Därför är det nu många som inte får sina arvoden när föreningarna lagt ner träningarna för hela vårterminen. Det här påverkar mångas privatekonomi negativt.

Det är helt klart att också det finlandssvenska idrottsfältet redan nu har utmanande tider både idrottsmässigt och framför allt ekonomiskt. Också för idrotten vore det viktigt att vi kunde ta oss ur den här situationen så snabbt som möjligt. Redan nu är situationen svår och ju längre det dröjer innan vi kan återgå till normal verksamhet, desto allvarligare blir det ekonomiska följderna.

Håkan Nystrand, styrelseordförande

Det varierar mellan kommunerna i hurudant stöd till idrottsföreningarna man gått in för. På flera ställen i landet har kommunen redan gått in för att stöda föreningarna, t.ex. genom att inte uppbära hyror för träningslokaler. Det som också varierar är huruvida kommunen stängt möjligheten att utnyttja utomhusidrottsplanerna. 

I början av april gav Undervisnings- och kulturministeriet ut en sammanställning av kreativa metoder som idrottsföreningarna tagit till för att förverkliga sin verksamhet mer eller mindre helt på distans. Ministeriet har bett Finlands Svenska Idrott om hjälp för att kartlägga och samla in goda modeller från de svenska föreningarna. 

Även inom svenskfinland har föreningarna varit snabba på att förändra sin verksamhet och ta till nya metoder för att kunna fortsätta utöva sin idrott, samtidigt som man följer regeringens rekommendationer. I kartläggningen som gjordes bland föreningarna nämndes videoverktyg som det främsta verktyget för att förverkliga träningarna. Förinspelade träningar eller träningar i realtid via t.ex. Google Hangouts eller Zoom var de vanligaste sätten som man kommunicerade med sina grupper. På så sätt hoppas föreningarna också kunna bibehålla rutinerna för idrottarna och lyckas hålla kvar medlemmarna när krisen väl är över.

Regeringen har insett behovet av extra stöd för idrottsverksamheten och kommer att sätta in ca. 20 miljoner för att säkra idrottsaktörernas fortsatta verksamhet. Vi vet ännu inte hur tilläggsfinansieringen kommer att fördelas men bevakar starkt våra föreningars intressen här. Det värsta scenariot är att föreningar helt måste upphöra med sin verksamhet som en följd av undantagstillståndet, och det bör vi i första hand undvika.

Henrika Backlund, generalsekreterare
För mera information

Henrika Backlund
Generalsekreterare
Finlands Svenska Idrott
henrika.backlund(a)idrott.fi
+35840 6633 269

Håkan Nystrand
Förbundsordförande
Finlands Svenska Idrott
hakan.nystrand@idrott.fi
+35840 761 5176

Kategorier:
Allmänt