skogsmulleskolan skapar gemenskap och respekt för naturen

Skogsmulleverksamheten är en målinriktad helhet som består av vistelse i naturen där barnens utveckling och styrkor beaktas. Grunden för lärandet är långt barnets intresse för omgivningen.

Skogsmulle-figuren är ledarens pedagogiska hjälpmedel och en fantasifigur. 

Skogsmulle-ledaren påverkar i hög grad verksamhetskulturen. Ledaren är en förebild för barnen i naturen, vars uppgift är bl.a. att skapa en förtroendefull relation till barnen, skapa kontinuitet och trygghet i barnens liv.

Lärmiljön inom Skogsmulleverksamheten är viktig. Skogsmulleplatsen är en plats för gemenskap och enskilda lekar. 

Inom verksamheten är barnen i centrum och beaktas helhetsmässigt. Barnen får kunskap via erfarenheter och upplevelser. Barnens ålder och kunskaper beaktas. För varje nivå är det uppsatt specifika mål och det är viktigt att inte skynda för snabbt.

” Skogsmulleverksamheten är så mycket mer än bara en promenad i skogen! ”

Skogsmulleskolans grundpelare

  • Barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga till samarbete och växelverkan, samt förmågan att delta i kamratgruppen. Barnen lär sig genom mångsidig pedagogisk verksamhet, i form av sinnesträning, lekar, träning av fantasi och sånger, genom lek, rörelse, konst och kultur samt genom egna erfarenheter.
  • Barnen lär sig grunderna inom bl.a. ekologi, geografi, biologi, matematik, historia, modersmål. Barnen får kunskaper och färdigheter som stärker deras delaktighet och aktiva deltagande i samhället och som senare i livet kan hjälpa dem att ta ställning och påverka i samhället.
  • Barnen får  möjlighet att växa som människa. Få respekt för livet i form av god undervisning, omsorg och uppmuntrande respons.
  • Barnen får positiva upplevelser i en miljö som är utvecklande, främjar inlärning samt är hälsosam och trygg.

Inom verksamheten väcks ett intresse för friluftsliv och det ekologiska ansvaret blir en naturlig del av barnens och familjernas liv då barn i ett tidigt skede får lära sig att iaktta och förstå sammanhang i naturen. 

Verksamheten främjar sociala, motoriska och kognitiva färdigheter men även gemenskap som utvecklar lek och kommunikation, delaktighet, likabehandling och jämställdhet och kulturell mångfald. Verksamheten uppmuntrar till självständighet och initiativförmåga.

” Sagofiguren Mulle vill med sitt lekfulla sätt få oss att förstå att vi behöver kontakt med naturen för att må bra. ”

Här kan du kika in på Vad verksamheten går ut på!