OM ÄTSTÖRNINGAR

Ätstörningar är en psykosomatisk och komplex sjukdom som kan ta sig uttryck på många olika sätt i många olika åldrar. Ätstörningar syns inte alltid utåt men har en stark påverkan på människans förhållande till mat, ätande och den egna kroppen. Tankar och känslor kring mat och kroppsform dominerar den drabbades liv och påverkar mående, fysisk hälsa och social samvaro. 

Ätstörningar är betydligt vanligare bland idrottare än bland övriga befolkningen och det är därför viktigt att vi vågar uppmärksamma ämnet. Ätstörningarna kan vara förödande, inte bara för idrottskarriären, utan även för livet efter avslutad karriär. Ju tidigare en ätstörning upptäcks och behandlas, desto snabbare och bättre är tillfrisknandet. 

Olika typer av ätstörningar

ANOREXI

Anorexi eller anorexia nervosa är en allvarlig och mångfacetterad sjukdom. Typiska första symptom är minskat matintag och ökad viktkontroll.

I början av sjukdomsprocessen mår man vanligtvis relativt bra, vilket ofta leder till att sjukdomen fortgår i det fördolda – även för den som håller på att insjukna. Efter en tid sjunker vikten, ångesten tilltar och det blir allt svårare att äta. Sociala situationer kan upplevas jobbiga och den insjuknade blir allt mer tillbakadragen. Hos kvinnor uteblir menstruationen och benbyggnaden blir skörare. Även håret blir tunnare, man får hål i tänderna, huden försämras och händer och fötter blir blåaktiga och kalla. Koncentrationsförmågan försämras och irritationströskeln sjunker vartefter svälttillståndet förvärras. Vissa försöker använda tvångsmässig träning som ett sätt att kontrollera ångesten och reglera vikten.

Källa: Ätstörningscentrum

BULIMI

Insjuknandet börjar ofta med ett missnöje med sig själv och den egna kroppen samt ett upplevt behov att gå ner i vikt. Samtidigt upplevs bantningen som svår. Detta leder till kompenserande beteende som till exempel uppkastning och så småningom utvecklas en ond cirkel mellan hetsätande och uppkastning.

Bulimi kan också uppkomma som ett sätt att dämpa psykiskt illamående. Insjuknandet och symptombilden är väldigt individuella. Bulimi får kroppen att lida på flera sätt. Redan efter en kort tid kan det förekomma till exempel: svullna spottkörtlar, spruckna blodkärl i ögonen, feber, magont, och allmän orkeslöshet. Vid långvariga tillstånd, över ett år och längre, finns risk för farliga rytmstörningar, tandemaljskador och problem med matsmältningssystemet.

Källa: Ätstörningscentrum

HETSÄTNINGSSTÖRNING

Vid hetsätningsstörning lider man av okontrollerbara och tvångsmässiga hetsätningsattacker. Hetsätningen kan uppträda i form av attacker eller i form av utdraget ätande under dagens lopp, nästan utan avbrott. Ofta slukar man maten och slutar först när magen är obehagligt full. Ätandet utlöses vanligtvis inte av hunger, utan exempelvis av ett starkt begär efter mat, av svåra känslor eller av att man ser något ätbart. Hetsätningen är ofta förknippad med skamkänslor och därför äter man helst ensam. Efter ätandet kommer ofta känslor av besvikelse, ånger och nedstämdhet.

Källa: Ätströningscentrum

ATYPISKA ÄTSTÖRNINGAR (UNS)

Atypisk ätstörning, eller ätstörningar utan närmare specifikation (UNS), är den vanligaste formen av ätstörningar. De flesta som lider av ätstörningar uppfyller inte alla diagnostiska kriterier för en ätstörningsdiagnos. 

Allmänna symptom på en atypisk ätstörning kan vara kontinuerligt tänkande på mat, rubbad känslorelation till mat och ätande samt stora variationer i ätbeteendet mellan svält, hetsätning och normalt ätande. Vid en atypisk ätstörning kan den insjuknades situation vara lika svår som vid exempelvis anorexi eller bulimi och det kan försvåra livet på samma nivå. Av diagnosen atypisk ätstörning kan man alltså inte dra slutsatsen att sjukdomen är mildare eller att mindre intensiv vård alltid skulle räcka till.

Källa: Ätstörningscentrum

ORTOREXI

Ortorexi är en typ av ätstörningsproblem som diskuterats flitigt under de senaste åren. Ortorexi, eller en tvångsmässigt hälsosam livsstil, räknas inte som en officiell ätstörning, men kan i allvarliga fall klassas som atypisk anorexi. Bakom ett strikt hälsosamt ätande finns ofta samma typ av tankar om den egna kroppen som finns bakom anorexin.

Källa: Ätstörningscentrum

Mera information om ätstörningar:

https://mieli.fi/sv/f%C3%B6rstasidan/psykisk-h%C3%A4lsa/psykisk-oh%C3%A4lsa/%C3%A4tst%C3%B6rningar