LIKABEHANDLING

Finlands Svenska Idrott ska utmärkas av:

  • frihet från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling och en objektiv, saklig och rättssäker hantering av missförhållanden om sådana uppstår,
  • ett öppet och respektfullt förhållningssätt till olika perspektiv, bakgrund och erfarenheter bland utövare, förtroendevalda och arbetstagare,
  • icke diskriminerande antagnings- och rekryteringsprocesser,
  • rättvisa villkor i fråga om alla anställdas löner, arbetsförhållanden, karriärmöjligheter, delaktighet och inflytande,
  • stöda alla utövares möjlighet till lika rättigheter i sitt idrottsutövande.

Idrottsgemenskapens Ren idrott och rent spel

Idrottsgemenskapens ideal och målsättningar angående Ren idrott och rent spel binder hela idrottsgemenskapen till etiska riktlinjer och är grunden till idrottens ansvars- och hållbarhetsarbete.

Detta innehåller fem huvudprinciper:

  • Lika möjligheter till att idrotta och utöva motion 
  • Ansvar för uppfostran 
  • Främjande av hälsa, trygghet och välmående
  • Ärlighet och rättvisa
  • Respekterande av miljö och att sträva till en hållbar utveckling

Ren idrott och rent spel bygger på befintlig lagstiftning samt olika internationella överenskommelser och förordningar, såsom FN:s mål för hållbar utveckling 2030. Det återspeglar också starkt OS:s kärnvärderingar – respekt, vänskap och excellens.

Finlands Svenska Idrotts verksamhet styrs av våra etiska principer. Läs mer i vår strategi.

Riktlinjer för Förbundets jämställdhets- och likabehandlingsArbete

Vårt jämställdhets- och likabehandlingsarbete baserar sig bl.a. på lagen och riktlinjer från Olympiska kommittén. Arbetet är uppdelat i ett styrdokument och en konkret handlingsplan som uppdateras och godkänns årligen av Finlands Svenska Idrotts styrelse. 

Ta del av styrdokumentet här

Jämlikhets- och jämställdhetsarbetet vid Finlands Svenska Idrott utgår från lagen om diskriminering, som har som syfte att skydda individer mot att bli missgynnade eller orättvist behandlade. I lagen ställs krav på organisationen som arbetsplats och verksamhetsfält. Detta innebär att Finlands Svenska Idrott utifrån dessa olika roller inte får diskriminera anställda, tränare, ledare och utövare av idrott eller andra som kontaktar förbundet. Förbundet tar också ansvar för att medarbetare och utövare inte diskriminerar varandra, liksom att verksamheten och utbildningen inte i sig är diskriminerande.  

Kvinnor och män skall behandlas och bemötas lika och ha samma villkor, och en jämn könsfördelning eftersträvas i arbetsmiljön. Förbundets arbete skall dock utgå från verksamheten

Arbetet med jämlikhet och jämställdhet skall bidra till att visionen och mål som formulerats uppfylls. Jämlikhetsfrågan skall vara integrerad i verksamheten.

En arbetsgrupp har inlett detta arbete hösten 2015. Planen uppdateras årligen och ansvaret för att arbetet går vidare, är i första hand hos de personer, som ansvarar för policymakingen inom förbundet (enhetscheferna och generalsekreteraren) men inkluderar hela organisationen.

För mera information
Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi