ANTIDOPING

Tillsammans bär vi alla ett ansvar för att vi har en ren idrott i Finland. Det är viktigt att komma ihåg att antidoping är någonting som gäller alla som håller på med idrott eller är verksamma i en idrottsförening.  

Finlands Centrum för Etik inom Idrotten (FCEI) har huvudansvaret för antidopingarbetet i Finland. FCEI ansvarar för dopingkontrollverksamhet, antidopingutbildning, internationellt samarbetet inom området och antidopingarbetets nationella verkställande. Orsaken varför detta arbete utförs är för att kunna upptäcka användning av doping samt för att förebygga användningen av förbjudna ämnen inom idrott.  

Vad är antidoping?  

Doping handlar om att förbättra sin prestationsförmåga med olika sätt som strider emot antidopingregelverket. Det kan till exempel handla om att använda förbjudna metoder och ämnen som inte är tillåtna inom idrotten. För att hindra detta slag av orent spel, finns det antidopingsverksamhet. Förutom att doping kan ha mycket allvarliga effekter på hälsan, strider det också kraftigt mot idrottsandan.  

Idrottsektorn övervakar att det internationella reglerna inom antidoping följs. Till dopingövervakningen tillhör exempelvis blod- och urinproverna som tas av idrottarna för att försäkra ren idrott. Dessutom tillhör också planeringen av kontrollen, hanteringen av proven, laboratorieanalys, hantering av resultaten, dopingförseelsernas behandling samt påföljdernas utdömande med i dopingövervaknings arbetet. Förutom detta används det också vistelserapporteringssystem och idrottares biologiska pass för att hålla koll på dopingkontrollverksamheten. Denna övervakning är högklassig, omfattande och systematisk.  

Antidopingprogram

Finlands Svenska Idrotts antidopingarbete är en del av förbundets hållbarhetsprogram som godkänts av styrelsen 7.2.2024. Antidopingarbetet är uppgjort på basen av gällande lagstiftning och enligt Finlands Centrum för Etik inom Idrotten (FCEI) instruktioner och riktlinjer.

Ta del av vårt hållbarhetsprogram

Finlands Svenska Idrott rf:s antidopningsprogram grundar sig på att Finlands Svenska Idrott inte godkänner dopning i någon form. Huvudmålsättningen är att tillsammans med Finlands Centrum för Etik inom Idrotten (FCEI) bedriva en aktiv informations- och utbildningsverksamhet inom ämnet antidoping för att åstadkomma en dopingfri finlandssvensk idrott. Med detta som grund vill Finlands Svenska Idrott verka för en dopingfri drott även nationellt och internationellt, så att alla tävlar på lika villkor. En dopingfri idrott är varje idrottares rättighet. 

Antidopingarbetet regleras av internationella och nationella avtal. Den av Världsantidopingbyrån WADA uppgjorda och godkända Världsantidopingkoden (WADA-Code) trädde i kraft 1.1.2015 och Finlands antidopingregelverk baserar sig på den. Finlands Svenska Idrott förbinder sig att följa Världsantidopingkoden och Finlands antidopingregelverk. 

Finlands Svenska Idrott förbinder sig också att följa den finländska idrottsrörelsens gemensamma målsättning att motarbeta doping inom idrotten enligt de etiska principerna Ren idrott, rent spel. 

Idrottare och tränare som tillhör Finlands Svenska Idrott förbinder sig också skriftligen att följa samtliga ovannämnda regelverk och styrdokument via idrottar- och tränaravtal. 

ORDFÖRKLARINGAR 

Dopingförseelse

Handlar om att man använt ämnen eller metoder som strider mot antidopingreglerna. 

Vistelserapporteringssystem

Innebär att idrottare som har blivit valda till testningspoolen måste lämna in noggrann vistelse- och kontaktinformation för att antidopingorganisationen exempelvis skall kunna göra en dopingkontroll på idrottaren. Vistelseinformation innebär att idrottaren informerar antidopingorganisationen var hon/han befinner sig, så att testpersonerna hittar till rätt plats för att kunna göra ett dopingtest. 

Biologiska pass

Är ett system där man följer till exempel idrottares hemoglobin under en längre tidsperiod, för att lätt se ifall det sker ändringar i hemoglobinvärden. På detta sätt kan man få en aning ifall idrottaren skulle använda doping. 

Vad behöver du veta som idrottare? 

Det finns många olika detaljer som idrottare behöver veta om reglerna inom antidoping. Dopingövervakningen berör alla idrottare som tränar i en idrottsförening med organiserad verksamhet. Åldern påverkar inte dopingkontrollerandet och därför är det bra att komma ihåg att minderåriga också kan bli testade. Testning av idrottare kan ske vart som helst och när som helst. En av vanligaste tidpunkten att bli testad är efter tävlingen, men idrottare blir även testade utanför tävlingarna.  

En av dom viktigaste faktorerna är att idrottaren alltid behöver veta själv ifall metoderna och ämnen hen använder är tillåtna eller förbjudna inom idrotten. För att hjälpa denna process kan man ladda ner KAMU- appen, som ger den nyaste informationen om att vilka läkemedel som är tillåtna och vilka är förbjudna. Det är dock viktigt att lägga märke till att man kan endast kolla upp läkemedel som är gjorda i Finland och inte utomlands. Läkemedlen kan vara både receptfria och receptbelagda, alltså att man någondera får läkemedlen utan recept från apoteket eller behöver ett recept från läkaren för att få tag på läkemedlet. 

Ifall idrottaren på grund av en sjukdom kräver läkemedel som anses vara förbjudna inom idrotten, kan man få dispens med hjälp av en skriftlig ansökan. Dispens betyder att man undantagsvis får en befrielse att följa de villkoren som antidopingregelverket har. För kosttillskott finns det ingen lista på vilka kosttillskott som är tillåtna att använda och vilka inte, det är på idrottarens ansvar att kontrollera detta Förutom alla dessa viktiga faktorer är det också viktigt att komma ihåg att ifall man har misstankar om att någon missbrukar doping skall man anmäla det till FCEI på ILMO-system. Man kan göra det anonymt eller med eget namn.

Vad behöver du veta som tränare? 

För tränaren är det viktigt att veta om de olika reglerna som gäller inom antidoping och vara stöd åt idrottaren gällande frågor om det. Till tränarens uppgifter hör det till att diskutera idrottsetiska och dopingfrågor med idrottaren samt att vara positiv angående kontrollverksamheten och dopingövervakningen. På detta sätt är tränaren med i att främja budskapet av ren idrott. Tränaren så som alla andra har en skyldighet att anmäla dopingförseelser, det kan man göra på FCEI: s ILMO-system.

Vad behöver idrottsföreningar veta om antidoping? 

Idrottsföreningarna har en viktig roll i att uppfostra idrottare till ren idrott. Föreningen bör kommunicera med medlemmarna om värderingarna föreningen har, så att värdegrunden är tydlig för alla. Föreningen har också sitt ansvar i att följa antidopingregelverket. Idrottsföreningens medlemmar så som alla andra har en skyldighet att anmäla dopingförseelser, det kan man göra på FCEI: s ILMO- system. 

Nästa antidopingutbildning

Antidopingutbildningar arrangeras årligen av Finlands Svenska Idrott. Nästa utbildning ordnas senast våren 2025.

Information om antidopingutbildningen

Syftet med utbildningen är att säkerställa att alla idrottsaktörer (tränare, idrottare, föreningsaktiva, ledare, etc) har nödvändig och aktuell information om antidopingfrågor. Idrottsaktörerna har förbundit sig till rent spel och främjar aktivt ren idrott. Idrottarna tar medvetna beslut för ren idrott och man begår inte dopingförseelser av misstag. Syftet är att idrottaren bekantar sig med antidopingverksamhet i första hand genom utbildning.

FCEI:s antidopingverksamhet regleras av UNESCO:s antidopingavtal och Europarådets konvention. Utbildningsverksamhet styrs för del av antidopingfrågor Världsantidopingkoden och Finlands antidopingregelverk och den internationella utbildningsstandarden som gäller samtliga länder och trädde i kraft i början av 2021. De ovannämnda regelverken och standarden förpliktar idrottarna, idrottarnas stödpersoner, specialidrottsförbunden och olympiska och paralympiska kommittéerna att förbinda sig till antidopingverksamheten och stödja den med deras egna åtgärder, såsom effektiv utbildning och kommunikation. Idrottare och deras stödpersoner har rätt att få aktuell information om antidopingfrågor så att de vet och förstår vad de är förbundna till. 

Varje idrottsaktör har rättigheter och ansvar som budbärare för ren idrott. FCEI samarbetar aktivt med olika idrottsaktörer för att öka kunskaper om antidopingfrågor. Samarbete bedrivs särskilt med specialidrottsförbund, idrottsinstitut, läroanstalter och Olympiska och Paralympiska Kommitté. Specialidrottsförbundens och idrottsinstitutens antidopingverksamhet styrs av de antidopingprogram som de har utarbetat.

Vill er förening beställa en antidoping utbildning?

FCEI arrangerar utbildningar och föreläsningar om antidopingfrågor för sina centrala målgrupper, såsom elitidrottare, unga idrottare som siktar mot toppen, tränare, specialidrottsförbund och olika läroanstalter. Huvudteman i antidopingutbildningar är: 

  • engagemang i antidopingregelverk, avtal och påföljder vid dopingförseelser 
  • förbjudna substanser och metoder i idrotten samt dispens för medicinering av idrottare 
  • idrottsaktörernas rättigheter och ansvar i antidopingverksamhet 
  • fair play 
  • dopingövervakning och kontrollverksamhet 

Om en idrottsförening vill beställa en utbildning kostar den i regel 300 euro. Fakturering för de idrottsföreningar som har idrottare på internationell nivå uppskattas individuellt. För utbildningar för övriga aktörer fakturerar FCEI 500 euro i efterhand. Antidopingutbildningar är avgiftsfria för specialidrottsförbunden, läroanstalterna, Olympiska och Paralympiska kommittén, idrottsläkareföreningen samt försvarsmaktens idrottsskolor. Utbildningsbegäran kan lämnas genom att ta kontakt med utbildningschefen och själva beställning av utbildning måste utföras minst tre veckor före evenemanget. 

FCEI erbjuder utbildningsmaterial för utbildningsändamål. Om du vill läsa mera om ämnet hittar du det från denna länk: https://suek.fi/sv/materiaalipankkisv/. I materialbanken finns till exempel följande: 

  • Ansökningsblankett om dispens 12.0 
  • Antidopingsnavisningar för idrottare 
  • Antidopingguide 2022 
  • Kontrollista för en trygg förening

Kan du allt om antidoping? Testa din kunskap med nätubildningen – Rent spel är bäst! 

”Rent spel är bäst” är en nätutbildning som idrottare, idrottares stödpersoner och övriga idrottsaktörer kan använda för att kontrollera sina kunskaper om antidopingfrågor och för att lära sig mer om dem. Utbildningens innehåll grundar sig på antidopingregelverket som har trätt i kraft den 1 januari 2021. Temaområden som exempelvis tas upp i denna utbildning är: antidopingregelverket, förbjudna substanser och metoder i idrotten, dopingförseelser, följder av doping samt dopingövervakning. Det tar ungefär 35 minuter att göra utbildningen.

Misstänker du dopingbrott?

ILMO är en webbplats där man kan anmäla ifall man misstänker en doping-, läktarsäkerhets- eller tävlingsmanipulationsförseelse inom idrott dvs. ifall du misstänker någon sorts av orättvisa inom idrott. Du kan lämna in en anmälning med ditt namn eller göra de anonymt. På detta sätt bidrar du till ren idrott och skyddar idrottarna.

För mera information

Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi