Jämställdhet och likabehandling

Idrotten är ett av samhällets delområden där jämställdhetsarbetet hamnat på efterkälken. Det positiva är att det finns ett stort engagemang kring att utveckla idrotten. Jämställdhet bidrar till att fler medlemmar känner sig inkluderade och möjliggör att allas delaktighet inom verksamheten höjs. En mångfald inom beslutsfattande organ är en förutsättning för att demokrati förverkligas och möjliggör att fler perspektiv tas i beaktande. 

Vi jobbar ständigt med att utveckla den egna verksamheten och bidra till en mer jämställd och jämlik finlandssvensk idrottsrörelse. Finlands Svenska Idrott ska utmärkas av:

  • frihet från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling och en objektiv, saklig och rättssäker hantering av missförhållanden om sådana uppstår,
  • ett öppet och respektfullt förhållningssätt till olika perspektiv, bakgrund och erfarenheter bland utövare, förtroendevalda och arbetstagare,
  • icke diskriminerande antagnings- och rekryteringsprocesser,
  • rättvisa villkor i fråga om alla anställdas löner, arbetsförhållanden, karriärmöjligheter, delaktighet och inflytande,
  • stöda alla utövares möjlighet till lika rättigheter i sitt idrottsutövande.

Jämställdhet innebär att ingen skall bli diskriminerad pga. kön. Alla oberoende kön, skall ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Med likabehandling avses igen att alla människor är lika värda och att ingen får diskrimineras på grund av ålder, hudfärg, sexuell läggning eller någon annan personlig egenskap. I ett rättvist samhälle ska alla ha lika möjligheter att utbilda och utveckla sig, få tjänster och avancera i arbetet. Läs mer om begrepp inom jämställdhetsarbete här.

Finlands Svenska Idrott uppmuntrar föreningar att arbeta med jämställdhet. Vi vill erbjuda kunskap och förståelse kring temat och detta gör vi genom att erbjuda skräddarsydda utbildningar.

HÅLLBARHETSPROGRAM 2024-2026

Finlands Svenska Idrotts jämställdhets- och likabehandlingsarbete är en del av förbundets hållbarhetsprogram som godkänts av styrelsen 7.2.2024. Arbetet är uppgjort på basen av gällande lagstiftning och enligt Idrottens ansvarsprogram för 2020-2024.

Ta del av vårt hållbarhetsprogram

Har du önskemål om åtgärder som kunde tas upp för ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete inom Finlands Svenska Idrott? Du kan fylla i denna länk dina idéer, vi hör gärna!

I jämställdhets- och likabehandlingsarbetet har Finlands Svenska Idrott en arbetsgrupp som ger input till verksamheten. Vill du vara med i arbetsgruppen? Kontakta Tarja Krum (tarja.krum@idrott.fi) för mer information.

Begrepp inom jämställdhetsarbetet

På denna sida hittar du aktuella och relevanta begrepp för jämställdhetsarbetet.