Så här kommer vi igång

Vad skall tas i beaktande då ni skall starta en specialgrupp i er verksamhet eller då ni förbereder er i att ordna öppen verksamhet?

Öppen verksamhet betyder att personer med en funktionsnedsättning / sjukdom inkluderas i verksamheten och den målgruppen inte exkluderas till ensklida grupper i verksamheten, som till en specialgrupp. 

1. PLANERA

Fundera på för vem/vilken målgrupp som det inte ordnas verksamhet till i er kommun/förening? Ni kan konsultera kommunens idrottsansvariga/koordinator om hurudan verksamhet som skulle behövas. Fundera på hur många personer som kan delta i den nya gruppen? Kan deltagarna komma med sin personliga assistans eller fungerar gruppen endast med en ledare och hjälpledare?

Planera också en framtid för gruppen. Kan personerna t.ex. byta till en “allmän grupp” då motivationen och kunskapen ökar. Även framtida möjligheter för barn som blir för gamla för gruppen, så att de kan t.ex. fortsätta i en grupp för vuxna. 

Granska tillgängligheten och webbtillgänglighet på ett bredare plan. Är verksamhetens attityd tillgänglig. Är omgivningen tillgänglig? Är hobbyverksamheten ekonomiskt tillgänglig? Är informationen om hobbyverksamheten tillgänglig? Är föreningens tillvägagångssätt möjliggörande eller hindrar det tillgänglig verksamhet? Är tränings- och tävlingsfaciliteter tillgängliga?

Mera information om tillgänglighet, hittar du under rubriken tillgänglighet.

2. HITTA SAMARBETSPARTNERS 

Få tips av andra föreningar/aktörer! Kolla med dem, vad som har och inte har fungerat då de ordnat öppen verksamhet. Föreningar som redan ordnar öppen verksamhet / anpassad motion / paraidrott hittar du via Finlands Paralympiska Kommitténs service Löydä Oma seura – flytta dig till nätsidan här.

Ni kan få stöd och tips av kommunens idrottsansvariga/koordinator för att starta ny verksamhet samt information om hur kommunen ekonomisk kan stöda er då ni ordnar anpassad verksamhet/paraidrott. Mer information om ekonomiskt stöd – flytta dig till nätsidan här.  

Expertis om att starta verksamhet hittas också i grenförbunden och i regionförvaltningen. SOLIA hjälper bl.a. med frågor gällande hjälpmedel som kan användas under hobbyverksamhet, mera information om SOLIA och hjälpmedel – flytta dig till nätsidan här.  

3. STARTA VERKSAMHET

Hitta på ett passande namn åt verksamheten. Det är bra att namnge någon som ansvarar för anpassad motion på föreningsnivå. Överskatta inte behovet av ledare/tränare. Föreningen behöver inte ta hand om varje individs personliga behov/hjälp, utan ifall deltagaren behöver personlig assistans så kan de själv ansöka efter assistans för fritidsverksamhet, enligt funktionshinderlagen (handikappservicelagen). När ni börjar marknadsföra gruppen så kan ni redan föra fram att det är möjligt att delta med personlig assistans. 

Koncentrera er på liknelserna inte på olikheterna! Gruppens ledare behöver inte heller vara experter inom anpassad motion eller paraidrott, men ifall man vill få mer kunskap om ämnet så ordnar Finlands Paralympiska Kommitté och Liikuntakeskus Pajulahti en finskspråkig nätbaserad utbildning, mera information hittar du här. I höst ordnar också Finland Svenska Idrott svenskspråkiga utbildningar inom ämnet – flytta dig till nätsidan här.

Verksamheten skall grunda sig på att alla får delta och lyckas. I öppen verksamhet så upplever alla att de hör till gruppen och att de är välkomna. Alla har jämlika möjligheter att delta i verksamheten med olika roller, som hobby deltagare, idrottare, tränare eller volontär. Då man arbetar med personer med olika funktionsnedsättningar är de viktigt för tränaren och deltagaren att koncentrera sig på möjligheterna. 

Finlands olympiska kommitté har publicerat 10 videosnuttar (med svenskspråkig text) om att ordna öppen verksamhet för barn (Lasten Liike) – flytta dig till video snuttarna här.    

4. MARKNADSFÖR

Marknadsföringen spelar en stor roll, kom ihåg att marknadsföra till: regionala funktionshinderföreningar, skolor, daghem, föräldraförening, servicehus, fysio- och ergoterapeuter, hemvården, hälsocentralen, socialvården och sist men inte till minst kommunens idrottsinstruktör (ansvar för anpassad motion).

Kom ihåg att marknadsföra gruppen jämlikt med alla era andra grupper på er hemsida, sociala medier samt i de lokala tidningarna. Det är viktigt att i det annonsen nämns en person som kan svarar på frågor gällande gruppen. 

När ni grundar en ny anpassad motionsgrupp lönar det sig att registrera det till Löydä Oma seura -sidan, så att vem som helst kan hitta informationen om er grupp. 

Att i marknadsföringen rabbla upp funktionsnedsättningar/sjukdomar som verksamheten passar för,  leder oftast inte långt. Ni kommer antagligen att märka hur lätt verksamheten passar för en bred grupp av funktionsförmågor. Med tillräckligt information kan deltagaren själv avgöra ifall verksamheten passar hen. 

Mera information hittar du under rubriken marknadsföring – flytta dig till nätsidan här. 

5. VÄRDERA VERKSAMHETEN 

Följ med deltagarantal, samla in feedback och inkludera deltagarna i planeringen av verksamheten. Behandla specialgrupper/-utövare precis som andra föreningsmedlemmar. En specialgruppen behöver inte vara kostnadsfri, kostnaderna kan vara densamma som för andra grupper i föreningen. Men en rekommendation är att en personlig assistans skulle inte betala för sitt deltagande. Specialgruppen skall också vara jämlikt framme med föreningens andra verksamheter på nätsidan, i kommunikationen, på föreningens fester osv. 

Stödmaterial: