Liikuttako 2023? resultat

I mitten av bilden skall personen springa iväg på löpbanan, medan vänstra handen vilar på en pedestal.

Vad kom fram i utrednigen?

Finlands Paralympiska Kommitté och Liikuntatieteellinen Seura gjorde en utredning om hur läget ser ut för den anpassade motionen och paraidrotten inom idrotts- och motionsföreningar (samt övriga funktionsnedsättning- och folkhälsoföreningar) under åren 2020–2023. Den förra utredningen gjordes under åren 2016-2020. Innehållet till rapporten samlades in under hösten 2023.

Totalt svarade 314 idrotts-, motions-, funktiosnedsättning/folkhälso föreningar på föreningsutredningen (Seurakysely, n = 243 och Yhdistyskysely, n = 92). Av de föreningar som svarade på utredningen var det 62 procent som rapporterade att det finns personer med funktionsnedsättningar involverade i deras verksamhet och det var främst personer med någon typ av långtidssjukdom.

Personer med funktionsnedsättning fungerade inte endast som aktörer i en förening utan i nästan var fjärde(23%) idrottsförening var de aktiva som instruktörer, tränare eller volontärer.

Hobbyverksamhet organiserades både i riktade anpassade grupper(specialgrupper) och i öppna grupper för alla. Öppen grupp betyder att alla deltagarnas bakgrund och behov tas i beaktande så att alla kan känna sig delaktiga och delas inte i enskilda specialgrupper.

Det största hindret för att inkludera personer med funktionsnedsättningar i verksamheten var brist på personalresurser. Ändå planerade 58 procent av föreningarna att starta en separat grupp för anpassad motion eller paraidrott. 

Det var möjligt att svara på utredningen på finska, svenska eller engelska men endast fem svenskspråkiga föreningar deltog i utredningen.


På Liikkujakysely svarade personer med en funktionsnedsättning eller sjukdom (n=2047). Majoriteten av de personer som svarade på Liikkujakysely var kvinnor eller flickor (69 %). Den största åldersgruppen för de svarande var 30–64 år (n = 1024). De vanligaste rapporterade funktionsnedsättningarna var rörelsenedsättning, neurologisk sjukdom eller ledsjukdom. En tredjedel av de som svarade hade minst två funktionsnedsättningar.

En fjärdedel (24 %) rörde på sig mindre än motionsrekommendationerna och 43 procent uppgav att de utövande högst en dag med ansträngande motion per vecka. Icke-binära rörde mindre på sig och kände att de fanns mer hinder i att röra på sig i jämförelse vad än kvinnor/män upplevde.

65 procent av de svarande använde sig av ledda motionsaktiviteter. De mest populära var kommunens motionsgrupper (24 %). De mest populära miljöerna för egen motion var hemmet och dess närområde (72 %). En tredjedel av de som svarade (33 %) hade ett rabattkort för egen motion.

De vanligaste yttre hindren för att utöva motion var:
– höga kostnader för hobbyverksamhet (26%)
– ingen kompis att träna med (21%)
– lämplig hobbygrupper finns inte nära (22%).

Personer i arbetsför ålder (70 %) och barn och unga (65 %) vill motionera mer. En tredjedel ansåg att motionen skulle kunna ske i en inkluderande, öppen motionsgrupp för alla (31 %). 

Hur går vi vidare?

Fastän utredningarna Liikuttako 2019? och Liikuttaako 2024? tyder på att fler personer med funktionsnedsättning har hittat sin plats i föreningslivet så har vi inte ännu en klar bild över läget i de svenskspråkiga föreningarna på grund av för få svar från den svenska sidan för att kunna göra en heltäckande bedömning. Till exempel vet vi inte i vilken utsträckning personer med en funktionsnedsättning/sjukdom har möjlighet att delta och engagera sig i våra svenskspråkiga föreningars verksamhet . För att öka vår förståelse för läget i föreningarna kommer vi att fortsätta utbilda, stödja och lyssna. Nästa gång Liikuttaako -rapporten görs hoppas vi även få in mer svar från svenskspråkiga föreningar.

Vi på Finlands Svenska Idrott lovar att fortsätter lyfta och synliggöra paraidrotten och den anpassade motionens på fältet och även öka föreningars kunskap inom temat.

I infobanken om anpassad motion och paraidrott och på webbsidan material för anpassad motion hittar ni mer stöd och tips till föreningar som vill utveckla och öppna upp verksamheten för en bredare mångfald.

Här kan du läsa hela Liikuttaako 2023? rapporten på finska.

Lotta Nylund

Projektledare, Vi också

Kategorier:
Allmänt