Tips för din idrottsförening i hur hantera utmaningar inom idrottens jämställdhetsarbete

Europeiska kommissionens jämställdhetsgrupp har gett åt det europeiska idrottsfältet rekommendationer för att verkställa en mer jämställd idrott.

I två års tid har Europeiska kommissionens högnivågrupp för idrott, det vill säga en jämställdhetsarbetsgrupp inom den europeiska idrotten, utarbetat rekommendationer då det kommer till det praktiska jämställdhetsarbetet inom det europeiska idrottsfältet. Rekommendationernas målsättning är att:

1) få fler kvinnor på beslutsfattande poster och som tränare
2) ingripa i våld mot kvinnor inom idrotten
3) öka damidrottares mediesynlighet 

De utarbetade rekommendationerna är riktade till det hela europeiska idrottsrörelsen. Åtgärder för en mer jämställd idrott bör ske på alla nivåer, från gräsrotsnivå till internationella förbund för att det på lång sikt skall bli en förändring mot en mer jämställd idrott. 

Följande 8 aspekter bör idrottsorganisationerna ta i beaktande vid planering av åtgärder för en mer jämställd idrott:

 1. Ta alltid i hänsyn jämställdhetsperspektivet i handlingar och beslut.
 2. Tänk på att personer kan tillhöra flera målgrupper och därmed ha olika behov. Detta kallas för ett intersektionellt förhållningssätt
 3. Budgetera jämställdhetsarbetet i organisationens verksamhet. 
 4. Utbilda organisationens aktiva för att få mer insikt och förståelse inom temat.
 5. Ha en utnämnd ansvarsperson för jämställdhetsarbetet som ser till att arbetet genomsyrar hela organisationen och tas i beaktande i verksamhetens beslut och handlingar. 
 6. Kommunicera ut rapportens rekommendationer. Detta är väsentligt för att rekommendationerna skall kunna implementeras förutom internt även inom andra förbund och föreningar. Kommunikationen hjälper också i att skapa förståelse till rekommendationernas ursprung. Rapporten kan i alla tillställningar och i utvecklande av policyn användas som referensdokument. 
 7. Kom ihåg att reservera tid för utvärdering och uppdatering av arbetet för att säkerställa att planerna och handlingarna motsvarar behoven. 
 8. Se till att männen är delaktiga i arbetet. Män i beslutsfattande positioner bör engageras för att skapa förändring.

Förslag på lösningar för olika temaområden

Som grund till rekommendationerna fungerar jämställdhetsgruppens kartläggning, vilken har som avsikt att ta reda på de vanligaste återkommande utmaningar som idrottsföreningar och – förbund i Europa har då det kommer till jämställdhet inom idrotten. Rapporten lyfter fram 6 återkommande temaområden i de europeiska idrottsorganisationerna och vilka handlingar och åtgärder kan göras. 

 1. Deltagande och delaktighet: Kvinnor tar sannolikt mindre del av idrotten jämfört med  män. 
 • Skapa handlingsplaner för jämställdhetsarbete och betona arbetets nytta inom idrotten. 
 • Lägg in mekanismer i verksamheten som uppmuntrar flickor och kvinnor att utöva idrott. Med mekanismer anses könskvotering
 • Främja och ta i hänsyn balansen mellan arbete/studier, familjeliv och idrott.
 • Säkra lika tillgång till resurser inklusive lokaler, utrustning och kläder.
 • Övervaka och utvärdera framsteg och hinder för jämställdhet.

2. Coachning och tjänstgöring: kvinnor är mindre benägna än män att bli tränare.

 • Stöd på alla nivåer av tränarskap- och tjänstgöringsmöjligheter för kvinnor.
 • Sätt upp jämställda deltagarmål för utbildningsprogram för tränare och tjänstemän, och utveckla initiativ för att ge kvinnor nationell och internationell erfarenhet.
 • Utveckla mentorskapsinitiativ på alla nivåer.
 • Lansera kampanjer för att göra tränarskap och tjänstgöring attraktivt för kvinnor, och inspirera och uppmuntra rekryteringen för dem.
 • Implementera verktyg och processer för datainsamling och främja utbyte av information.

3. Ledarskap: kvinnor är underrepresenterade i ledande positioner

 • Åta sig till åtgärder för att säkerställa jämställdhet i ledarskap.
 • Öka medvetenheten om värdet av olika könsrepresentation i verkställande utskott.
 • Inför en könskvotering på 50 % för kvinnor i alla beslutsfattande organ och fastställ tidsgränser.
 • Sätt upp program för att öka medvetenheten om fördomar som leder till att kvinnor håller sig borta från ledarroller.
 • Arbeta med grupper som är specialiserade på att utvärdera och genomföra ledarskaps- och jämställdhetspolitik.

4. Sociala och ekonomiska aspekter inom idrott: ojämlikhet mellan könen på arbetsmarknaden är mer framträdande inom idrotten.

 • Främja lika avtalsvillkor och se till att arbetslagstiftningen tillämpas.
 • Säkra lika möjligheter för kvinnliga idrottare och transparenta rekryteringsprocesser.
 • Etablera processer för att minska ekonomiska ojämlikhet, främja social dialog och ge juridiskt och administrativt stöd.
 • Publicera frågan om arbetsdiskriminering i idrott och sätt upp relaterade övervakningssystem.

4. Mediebevakning: kvinnors idrott får mindre synlighet i media eller bevakningen förstärker ofta negativa könsstereotyper.

 • Uppmuntra utvecklingen av initiativ för att öka täckningen av kvinnors idrottande och säkerställ att kvinnliga idrottare framställs rättvist.
 • Uppmuntra medieorganisationer att se till mångfalden hos redaktörer och förbättra deras könsbalans.
 • Öka sportjournalisters medvetenhet om fördomar i bevakningen av kvinnors idrottande.
 • Implementera datainsamling och forskningsverktyg och främja utbyte av information.

5. Könsrelaterat våld: kan vara fysiskt, sexuellt eller psykiskt. Mer kvinnor än män upplever könsrelaterat våld.

 • Samla in information om hur trakasserier och osakligt beteende förekommer i er verksamhet. Be om medlemmar att regelbundet anonymt svara på enkäter om problemets förekomst. 
 • Informera om stödtjänster (exempelvis Du är inte ensam – stödtjänsten) för dem som upplevt osakligt bemötande och olika rapporteringskanaler (t.ex. Ilmo).
 • Utse ansvarspersoner som kan kontaktas då en upplevt osakligt bemötande. Utbilda och stöd dessa ansvarspersoner som hanterar klagomål och rapporter från idrottare och vittnen.
 • Ta vara på andra organisationers goda praxis då det kommer till att skapa en trygg idrott. Gör samarbete med andra organisationer, även sektoröverskridande. 

Här kan ni läsa Europeiska kommissionens jämställdhetsgrupps rekommendationer för att verkställa en mer jämställd idrott.

För mera information

Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi

Kategorier:
Allmänt