Skapa trygga idrottsplatser -9 steg som förebygger trakasserier inom idrotten

För att kunna främja en trygg idrott för alla och förebygga trakasserier inom idrotten är medvetandegörandet en viktig faktor. Föreningen kan stärka tryggheten för verksamheten genom att skapa sin unika handlingsplan som lämpar sig bäst för deras verksamhet och följa rekommendationerna utgående från den. 

Varje fall av trakasserier ser olika ut och därför bör man behandla varje ärende unikt och med noggrann eftertänksamhet. En utsatt person kan ofta känna skuld och skam i det som har skett, men vill eller vågar inte prata om det. Därför är det viktigt att föreningen är medveten om de risker som finns så att eventuella övergrepp kan förhindras och upptäckas i tid. Var lyhörd och reagera alltid på om ett barns eller en ungdoms beteende förändras.

Här följer rekommendationer som kan hjälpa föreningar, tränare och ledare att förebygga trakasserier inom idrotten: 

1. Skapa gemensamma spelregler

Kontrollera att föreningens regler också beaktar trakasserier och våld och eventuella åtgärder som följs om någonting sker. Skapa tydliga gemensamma regler för att arbeta med barn och ungdomar i föreningen. Kräv att alla anställda och frivilliga åtar sig reglerna genom att underteckna. 

Låt också barnen och ungdomarna vara delaktiga i att forma spelregler och beslut som berör dem. På det viser signalerar man att även deras åsikter är viktiga och möjlighet att ge dem inflytande. Det ökar även chansen att du får ett förtroende till adepterna som vågar berätta för tränare eller ledaren om sådant som inte känns bra. 

Ha som regel i föreningen att varje år ordna möten med lag och/eller grupper där ledare och aktiva pratar om föreningens värderingar och önskemål gällande föreningens anda. Sträva efter att ha en öppen dialog också om saker som upplevs jobbiga. På det viser ökar man möjligheten att upptäcka barn som riskerar att utsättas för osakligt bemötande. 

2. Tät vuxennärvaro

Ju flera vuxna som är närvarande på idrottsaktiviteterna, desto större chans att se vad som föregår inom grupperna. Skapa ett tränarteam, eller ett roterande system där varje gång en förälder är med som ett extra hjälp under träningarna. Då minskar riskerna för att något barn eller ungdom blir utsatt. 

3. Utse ansvarspersoner

Utse ansvariga som kan meddelas ifall olämpligt beteende sker. En ansvarsperson i en förening kan till exempel vara någon från tränarutskottet, en styrelsemedlem eller verksamhetsledare. 

4. Information på hemsidan

Informera om gemensamma regler och vem som är föreningens ansvarspersoner tydligt på hemsidan. 

5. Kontrollera brottsregistret

Kontrollera straffregistret för alla anställda, såväl som frivilliga som arbetar med barn och ungdomar. Anvisningar för kontroll av ett straffregister finns på www.oikeusrekisterikeskus.fi

6. Gör en handlingsplan om hur man bemöter osakligt beteende och trakasserier

En på förhand uttänkt handlingsplan kan underlätta hur man stegvis behandlar ärenden för eventuellt osakligt beteende. Kom ihåg att handlingsplanerna bör ändå hållas levande och uppdateras efter erfarenhet och anpassas efter fall till fall. 

7. Utbilda anställda, tränare och frivilliga

För att förebygga trakasserier, våld och alla former av osakligt beteende är det viktigt att alla som arbetar med idrott får utbildning i ämnet. Det viktigt att policyn hålls levande via samtal och diskussioner ledarna emellan. 

8. Sprid informationen

Ju fler föräldrar, idrottare, tränare och andra personer som är engagerade i idrotten vet om fenomenet, desto lättare är det att genomskåda olämpligt beteende. Kunskapshöjningen gör det svårare för förövare att agera. Av denna anledning är det särskilt viktigt att prata om ämnet. 

9. Samla feedback

Samla med jämna mellanrum feedback från föreningsmedlemmarna. Uppmuntra också till att spontant ge feedback vid andra tillfällen om det finns anledning till att ge feedback. Genom att sända ut feedbackformulär visar man att föreningen bryr sig om medlemmarnas välmående, både om unga och vuxna. På detta sätt kan man ingripa i osakligt beteende som annars inte skulle komma fram. 

Folkhälsans projekt trygg idrott har format trivselenkäter riktade till barn och föräldrar. Barnens trivselenkät hittas här. Trivselenkät till föreningens vårdnadshavare.

Kategorier:
Respekt inom idrott Trakasserifri idrott