Person som missbrukar sin ställning på ansvarsposter i föreningen

Personer på ansvarsposter har makt och ansvar. Därför är det viktigt att inte missbruka den. Det är väsentligt att vara exemplarisk för barn och ungdomar då det kommer till att respektfullt bemötande. Ibland uppstår det ändå problem i en idrottsförening med personer som innehar en ansvarsposition, som kräver vidare utredning. Genom att låta bli kan leda till att fel signaler sänds ut och därmed också ger en missvisande bild av idrotten. Kom även ihåg att hur föreningens villighet till problemlösning vid obekväma situationer signalerar föreningens ansvarsfullhet och gränsdragning vi osakligt beteende.

Då det finns skäl att misstänka en person för att ha försummat sin ansvarsposition inom en förening, är det väsentligt att processen gås noga igenom. 

Här är några riktlinjer att tänka på:

  • Gör en plan för processens tillvägagångssätt. Skriv ner vad som skett och gjorts under processens gång för att i framtiden kunna gå tillbaka ifall liknande situationer uppstår eller om det behövs bevis för vidare utredning.
  • Gör en bedömning av situationen. Ifall situationen ser kritisk ut, bör föreningen besluta om den utpekade bör ta timeout tills frågan är utredd. Den utpekade bör ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas. En viktig princip är att barn, unga och/eller utsatta inte skall behöva lämna verksamheten för att den utpekade förövaren är kvar. 
  • Erbjud samtalsstöd vid behov. Behövs omedelbart stöd och/ eller vård?
  • Gå tillbaka till föreningens värderingar och spelregler och ta stöd av dem. Se till att värderingarna och spelreglerna finns tillgängliga för alla. Alla personer inom föreningen, oberoende talkoarbetare eller anställda, skall stå bakom, godkänna och fullfölja spelreglerna i representation av föreningen. Ifall personens privatliv skiljer sig märkbart föreningens värderingar bör man noga fundera över hur detta kan påverka både på individ och samhällsnivå. 
  • Bli inte ensam med problemet. Be om hjälp av experter, exempelvis Befolkningsförbundets Du är inte ensam– tjänst, som har kunnande i temat
  • Kom ihåg att inom idrotten är man skyldig till att se efter att barn och ungas bästa uppfylls samt människorättigheterna. Detta är inga åsiktsfrågor. 
  • Gå ut med ett offentligt utlåtande. Det är viktigt att vara transparent, exempelvis med vad som gjorts i processen. Föreningen kan också gå ut med ett utlåtande i stilen: ”För tillfället är tränaren avstängd från verksamheten så länge utredningen pågår…Föreningens styrelse kommer att gå igenom och diskutera ärendet. Föreningen ber därmed nu om ro för utredning. Föreningen återkommer då saken är utredd.”
  • Ifall du misstänker brott, kontakta alltid polisen. Ifall det blir en brottsanmälan, behandlar polismyndigheterna ärendet och andra aktörer skall inte ta itu med ärendet. Brottsprocessen kan nämligen bli lidande ifall exempelvis en idrottsförening börjar utreda saken. Den misstänkta tas omedelbart bort från sina uppgifter och det kommuniceras åt föreningen att det är frågan om en misstanke, som inte är ännu bekräftad.  Till personer som blivit berörda av fallet (exempelvis utsatta) bör erbjudas samtalshjälp.

Kategorier:
Agera i svåra situationer Allmänt