Idrottarens kost central i enkätinsamling

Under våren 2021 samlade Finlands Svenska Idrott in erfarenheter och uppfattningen om förekomsten av stört ätbeteende inom idrotten. Enkäten skickades ut via grenförbunden och Finlands Svenska Idrotts kanaler och riktade sig till idrottare, tränare och vårdnadshavare. Totalt fick vi in 82 svar; 44 av idrottare och 38 av tränare och vårdnadshavare. 

IDROTTARE

Idrottarna som besvarade enkäten representerar många olika idrotter, såväl lagidrotter som individuella idrotter. Av idrottarna upplever 83% förväntningar av att se ut på ett specifikt sätt som idrottare. Dessa förväntningar kommer vanligtvis från dem själva och sociala medier. Jämförelser mellan kroppar var extremt vanligt och över hälften av de som svarat (62%) anser sig påverkas av bilder de ser via Instagram, Facebook, Tik Tok och andra medier. 

Många idrottare har ett stort förtroende för sina tränare och i enkäten ansåg upp mot hälften (46%) att de kan vara helt ärliga med sina tränare medan 36% kunde vara delvis ärliga. Denna tillit visar bland annat på vilken stor tillgång tränarna är och att de kan ha viktig position också i förebyggandet av mental ohälsa inom idrotten. 

Skrämmande nog meddelade endast 7 av 44 att de inte känner någon som har problem med ätstörningar. Att över 80% av idrottarna har identifierat ätstörningar i sin omgivning, talar om hur utbrett ätstörningsproblematiken är – också i våra idrottsorganisationer. Desto gladare läsning var dock att över 80% av idrottarna upplever att de har någon att prata med när de mår dåligt, vilket kan göra att det är lättare att söka stöd om det behövs.

VÅRDNADSHAVARE OCH TRÄNARE

Av de 38 som besvarade den andra enkäten, var 60% vårdnadshavare och 40% tränare. Nästan alla, 90%, ansåg att det finns tydliga kroppsideal inom idrotten och 71% upplevde att ätstörningar är ett aktuellt problem inom idrotten. Samtidigt menade en klar majoritet (81%) att de såväl kunde känna igen tecken på ätstörningar och att de skulle våga ingripa om deras barn eller adept skulle uppvisa sådana tecken (95%). Detta är ett mycket positivt tecken, men betyder ändå inte att alla har tillräckliga redskap för hur adressering av ämnet kan göras på bästa möjliga sätt. 

Medan de flesta tränare anser sig vara kunniga inom området idrottsnutrition, verkar det vara främst i hemmet som kostens betydelse diskuteras. Information om vad en bra kosthållning innebär hämtas ofta från nätet/Google, men också utbildningar och kurser inom ämnet verkar ha intresserat många. 

SAMMANFATTNINGSVIS

Vid önskemål om vidare information och utbildning önskades, från såväl idrottarnas som från tränarnas och vårdnadshavarnas sida, mera information om kost för idrottare. Med tanke på den tillit som idrottarna visar för tränarna och den kunskap som denna grupp verkar besitta, kan det vara viktigt att tränarna vågar prata om kost som en naturlig del av idrottandet.

“Från projektets sida tror vi här på ett helhetstänk där vi kan prata om kost, träning och återhämtning som grundläggande byggstenar som bör balanseras för att lyckas prestera. Samtidigt är det viktigt att förstå samverkan mellan människans psykiska och fysiska välmående. Ätstörningar är en psykosomatisk sjukdom och vi behöver därför se till människans helhetsvälmående i det förebyggande arbetet. Detta är också väsentligt för att kunna bygga upp en långsiktig, framgångsrik idrottsverksamhet,” säger projektledare Jonna Skrifvars.

Sociala mediers tydliga påverkan på idrottarna, tyder på att det också är viktigt att prata om mediekritik samt stärkande av självkänsla och självbild. Mediekritik blir också central när vi hämtar information om kost från nätet. Här är det bra att kritiskt granska källor, dess bakomliggande budskap och samtidigt ha förståelse för behovet av individualisering. 

Svaren i enkätundersökningen kommer användas för att i framtiden ta fram material i projektet Förebyggande av ätstörningar inom idrotten. Finlands Svenska Idrott tackar alla som tagit sig tid för att svarat och på så sätt är med och skapar en tryggare idrott för alla! 

För mera information
Jonna Skrifvars

Projektledare
Förebyggande av ätstörningar inom idrotten

jonna.skrifvars(a)idrott.fi
+35850 432 2521

Kategorier:
Allmänt