Funktionshinderservice

På den här sidan hittar ni information om funktionshinderservice.

Funktionshinderservice är personligt

Motions- eller idrottsutövarna kan ha väldigt olika stödbehov. Utövaren har möjlighet att söka stöd av kommunen för fritidshjälpmedel, för transporten till hobbyverksamheten och personliga assistenter som behövs under hobbyverksamheten, kan motiveras med stöd av handikappservicelagen (denna lag kommer att få ett nytt namn genom den nya lagstiftningen pågår).

Klientplan, klient- och serviceplan eller serviceplan

För att utreda vilka tjänster och stödformer en person med funktionsnedsättning/sjukdom behöver uppgöras en personlig serviceplan som hemkommunen ansvarar för. Serviceplanen är en helhetsbeskrivning av den hjälp-, stöd- och servicekombination som en person behöver för att kunna leva som en så jämlik samhällsmedlem som möjligt. Med serviceplanen kan man bifoga rehabiliteringsplan, läkarintyg eller fysioterapeutens värdering om behovet av hjälpmedel eller deltagandet i hobbyverksamheten. I serviceplanen kan det göras ändringar under åren. 

Mera information om klient- och serviceplan, finns i THL:s handboken om funktionshinderservicen – flytta dig till nätsidan här.

Fritidshjälpmedel 

Fritidshjälpmedel kan vara något som personen behöver för att kunna förverkliga sina drömmar och njuta av sin fritid. Alla har rätt till en meningsfull vardag och därmed rätt till rörelse, en del behöver mer (stöd och hjälp) för att få lika mycket. 
Vem finansierar fritidshjälpmedel?  – oftast försäkringsbolaget, centralsjukhuset (medicinska rehabiliteringens utrustning), kommunen eller den enskilda personen. En informativ video om anskaffningen av fritidshjälpmedel hitta du nedan:

YouTube video – Steg för att skaffa hjälpmedel.

Färdtjänst

Kommunen ska ordna skälig färdtjänst med följeslagarservice för en person med grav funktionsnedsättning. Till färdtjänst hör transporter som hör till det dagliga livet och som en person med grav funktionsnedsättning behöver för till exempel arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation.

Personlig assistans

Personlig assistans är nödvändig hjälp av en annan person för en person med grav funktionsnedsättning. Hjälp med sysslor som personen skulle utföra själv, men som hen på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom inte klarar av.   Personlig assistans beviljas för bl.a. fritidsaktiviteter, studier och upprätthållandet av sociala kontakter.

YouTube video – Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan.

Fritidshjälpmedel till kommunen

För att öka på tillgängligheten och öka på möjligheten för ledd och självständig motion i skolan eller på fritiden, så lönar det sig för kommunen att årligen hitta pengar i sin budget för att skaffa fritidshjälpmedel eller ansöka om finansiering. Det handlar om att prioritera rätt, pengar finns inte ifall man inte i början på året budgeterar för ändamålet. Det lönar sig att anskaffa hjälpmedlen sektor överskridande, t.ex. social- och hälsovård-,undervisnings, och idrottstjänster. När hjälpmedlen finns så kan de lånas med t.ex. bibliotekskort.

Mera information om hjälpmedel hittar du under hjälpmedel – flytta dig till nätsidan här.

Sidans informationen är samlad från SAMS sida – flytta dig till nätsidan här och från THL:s handbok om funktionshinderservicen – flytta dig till nätsidan här.