Åtgärder och ageranden i situationer där sexuella trakasserier har skett – Tips om material och tjänster

Idrottsförbund och idrottsföreningar kan stärka säkerheten för verksamheten genom att på förhand skapa en handlingsplan för situationer där trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier har skett. I handlingsplanen bör även framkomma hur förebyggande arbetet utförs. Mera om det förebyggande arbetet kan du läsa om i artikeln Skapa trygga idrottsplatser – 9 steg som förebygger trakasserier inom idrotten.

I denna artikel beskrivs exempel på hur föreningar kan agera i sådana situationer där sexuella trakasserier har skett. Det är viktigt att komma ihåg att en handlingsplan skall hållas levande och uppdateras vart efter att lagen och de nationella riktlinjerna förändras.

Vid misstänkta fall av trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier

1.    Mottag ärendet med största allvar

När en anmälan framförts eller en uppgift på händelse på annat sätt kommit till kännedom bör idrottsföreningen skyndsamt ta upp den akuta situationen. Anteckna anmälan/ händelsen, vad som har hänt, vem har tagit emot klagomålet samt vem som gjort anmälan om detta finns till kännedom. 

2. Gör beslut om vem som behandlar ärendet

Vid dylika ärenden är det bra att föreningen på förhand har utsett en ansvarsperson som kan behandla ärendet. Men vid varje enskilt fall bör man ta i beaktande att personen är opartisk och objektiv. Om det inte finns tillräckligt med opartiska personer som behandlar ärendet, bör föreningen be om en extern person. De personer som ansvarar i situationen ska beakta såväl ansvarstagande som finkänslighet och diskretion.

 3. Inhämta information

Det kan vara betungande för en utsatt person att berätta om händelsen, särskilt om den utpekade förövaren är en omtyckt person och/eller har en central funktion i föreningen. 

Det är viktigt att inhämta tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning av vilka åtgärder som skyndsamt måste vidtas.

När man diskuterar om ärendet med offret är det viktigt att man är förberedd på samtalet. Läs dig in på olika råd i samtal med offer, barn eller ungdomar. 

4. Bedöm om händelsen är av brottslig karaktär som kräver en brotts- och barnskyddsanmälan

Om du är osäker på huruvida ett brott är inblandat, fråga alltid polisen direkt, brottsofferjouren (www.riku.fi) eller Du är inte ensam -tjänsten (www.etoleyksin.fi). Du kan också be om råd utan att säga offrets namn. Om en brottsanmälan görs lämnas åtalet för eventuellt brott till myndigheterna. 

Om ärendet orsakar oro hos ett minderårigt barn, finns det skäl att göra en barnskyddsanmälan. Barnskyddsrådgivning kan fås direkt från den kommunala barnskyddsrådgivningen eller socialtjänsten. 

5. När det inte finns anledning till att misstänka ett brott: Båda parterna bör ges möjlighet att bli hörd. 

Alla parter har rätt att få förtroende till att få yttra sig. När det handlar om minderåriga bör föräldrarna ge tillstånd och informeras. Föräldrarna ges också möjlighet att få vara närvarande. Berätta varför ni vill höra personens upplevelser och hur processen fortskrider. Ifrågasätt inte personen ifråga. 

6. Gör beslut om ytterligare åtgärder

Beslutet om ytterligare åtgärder bör fattas i enlighet med situationen. Varje fall är unikt och åtgärderna bör också behandlas som unika fall. Barnets eller en ung persons bästa måste alltid vara en prioritet i alla åtgärder. 

7. Gör en skriftlig sammanfattning

Sammanfattningen är viktig eftersom den kan behövas vid framtida konflikter. Sammanfattningen skallinnehålla: 

  • Åtgärder 
  • Konsultation/rådfrågning
  • Beslut som fattats 

Ta alltid i beaktande den rådande lagstiftningen om informationssäkerhet (GDPR) vid sammanställningen.

8. Informera om beslutet

Informera berörda personer om beslutet. Beakta från fall till fall när och om mera information ges mera omfattande. Vid trakasserier rekommenderas att frågan diskuteras separat i egen grupp, lag och ge idrottare en chans att prata om det senare också. 

9. Uppföljning

Oavsett vilka åtgärder som vidtagits, är det viktigt att dessa följs upp för att kontrollera att trakasserierna upphört. Ordna diskussionsstöd för inblandade. Lämna aldrig den utsatta ensam. Gör upp en plan för hur man kan stödja före, under och efter processen. 

Vid misstänkta fall av sexualbrott

1. Gör en polisanmälan

Om det finns skäl att misstänka ett sexualbrott mot en minderårig måste utredningen alltid lämnas till polisen. Om föreningen eller förbundet börjar på egen hand utreda fallet kan det i sin tur störa en brottsutredning som börjar vid ett senare skede. Ifall fallet involverar minderåriga måste föräldrarna också informeras.

2. Gör en barnskyddsanmälan

Om du misstänker ett sexualbrott mot en minderårig måste du också lämna in en barnskyddsanmälan. Anmälan görs till socialtjänsterna på barnets hemort.

3. Sprid inte informationen vidare om en pågående utredning, men ingrip i osakligt beteende

En pågående utredning bör tas med stort ansvar och behandlas med diskretion. Att föra vidare känslig information om någon annan person, kan få konsekvenser som du själv ansvarar för. När anklagelsen har bekräftats kan en brottsutredning rapporteras.

4. Uppföljning

Ett sexuellt övergrepp väcker starka känslor som kan ligga kvar under en lång tid. Det är viktigt att idrottsföreningen gör en plan för hur de ska utforma uppföljningen. Oavsett vilka åtgärder som vidtagits, är det viktigt att dessa följs upp. Ordna diskussionsstöd för inblandade. Lämna aldrig den utsatta ensam. Gör upp en plan för hur man kan stödja före, under och efter processen.

Finns det hjälp att få i ert nätverk, t.ex. skolhälsovård, socialarbetare eller annan person inom eller utanför idrottsföreningen som är lämplig och har kunskap i att verka i processen. 

Mera att läsa:

Kategorier:
Allmänt Respekt inom idrott Trakasserifri idrott