Regeringsprogrammet tar ställning för en aktiv livsstil, förbättrade möjligheter att utöva idrott i föreningar och som elitidrottare

Det nya regeringsprogrammet innehåller många goda skrivningar om idrott och motion. Speciellt vill vi lyfta fram det nya programmet “Finland rör på sig”, med målet att få samtliga samhällsgrupper att röra på sig. Likaså vill vi betona det arbete som skall säkerställa förenings- och elitidrottsverksamheten i regionerna, bl.a. genom en förhöjning av föreningsstödet. Uppskattningsvis är ca 1,7 miljoner finländare idag med i verksamheten inom någon idrottsförening och där frivilligarbete utförs.

Vårt arbete tillsammans med Olympiska kommittén och andra idrottsorganisationer inför och under regeringsförhandlingarna gav resultat. Vi vill rikta ett stort tack till den grupp som förhandlat fram innehållet i det nya regeringsprogrammet. Programmet innehåller många positiva skrivningar om idrottens och motionens betydelse för samhället. Det har vi också betonat under förhandlingarnas gång.

Håkan Nystrand, ordförande för Finlands Svenska Idrott.

Vikten av att få hela Finland i rörelse och att stöda idrottsverksamheten på lokal och nationell nivå, var en del av de förslag som Finlands Svenska Idrott framförde inför riksdagsvalet och under regeringsförhandlingarna. Det nya programmet “Finland rör på sig” (Liikkuva Suomi) och det att förra regeringens lyckade program “Skolan i rörelse” (Liikkuva koulu) lyfts fram som metoder för att få alla befolkningsgrupper till en mera aktiv livsstil, är synnerligen positivt.

Föreningsverksamheten och elitidrottsverksamheten betonas starkt i programmet, vilket är helt i linje med statens idrottspolitiska redogörelse, säger Christel Björkstrand, generalsekreterare på Finlands Svenska Idrott. Genom att öka föreningsstödet och finansieringen för elitidrotten samt höja effektiveringsstödet till grenarna, kan förutsättningarna för föreningsverksamhet och elitidrott förbättras.

Christel Björkstrand, generalsekreterare på Finlands Svenska Idrott

Regeringsprogrammet lyfter också upp vikten av att skapa nya och grundförbättra idrottsanläggningar och -miljöer. Tillgången till näridrottsplatser och ändamålsenliga idrottsutrymmen är viktigt för att idrottsföreningar ska kunna utöva sin verksamhet och även för att idrottare och motionärer skall ha tillgång till funktionella idrottsmiljöer.

I enlighet med den betoning på likabehandling och jämställdhet som tas upp i regeringsprogrammet, har man också lyft upp unga idrottares lika möjligheter att välja utbildning på andra stadiet. Ur  jämlikhetsperspektiv är det viktigt att den unga idrottaren själv får välja om hen vill avlägga en yrkesinriktad grundexamen eller studentexamen.

För mera information

Håkan Nystrand
Förbundsordförande
Finlands Svenska Idrott

hakan.nystrand(a)idrott.fi
+35840 761 5176

Kategorier:
Allmänt