På Samma linjes ProjektRAPPORT

På ett kontorsbord finns det en kopp, papper och olika pennor.
Close-up image of an office desk at morning with a cup of tea and financial documents

Projektet var ett första startskott i form av sektoröverskridande utvecklingsprojekt mellan det svenskspråkiga idrotts- och ungdomsfältet. Projektet var ett samarbete mellan Föreningen Luckan (Luckan) och Finlands Svenska Idrott (FSI), där även svenskspråkiga idrottsutbildningsanordnare och andra tredje sektorns aktörer har haft en viktig roll för att projektets målsättningar kunde uppnås.

Bakgrund

Inom idrotten finns fortfarande idag strukturer, oskrivna normer och stereotyper som omedvetet försvårar kvinnors möjligheter att delta och påverka inom idrotten. Hinder och begränsningar gentemot flickor, kvinnor och damidrott har bland annat resulterat i brist på rollmodeller, bristfällig synlighet i media, mindre sponsring, otillräcklig forskning och få kvinnor med professionell idrottskarriär. Flickors och kvinnors ställning inom idrotten är fortfarande sämre och detta tyder på en okunskap om vad jämställdhet innebär och vad som bör göras. För att råda bot på detta har projektet ordnat seminarier och utbildningar, som lyfter upp problematiken men samtidigt också helt konkreta lösningar och verktyg för att förbättra jämställdheten och flickors och kvinnors möjligheter att delta inom idrotten och föreningarna på lika villkor. Handböcker, styrdokument, modeller och konkreta verktyg har utvecklats inom projektet och finns tillgängligt på projektets internetsida.

Målsättningar, resultat och aktiviteter


Målsättningen med projektets verksamheter har varit att höja kompetensen bland instruktörer, idrotts- och ungdomsledare inom idrotts- och organisationsfältet vad gäller aktuella teman i tiden. Detta för främjande av likabehandling och jämlikhet följande ett normmedvetet, mångkulturellt och inkluderande förhållningssätt. Fokus för verksamheten har legat på utbildning, verkstäder och implementering av verktyg för ökad jämlikhet, normkritiskt förhållningssätt, delaktighet, respektfullt bemötande och mänskliga rättigheter. Inom ramen för projektet har flera olika föreläsningar, workshops och seminarier anordnats både för studerande inom andra och tredje stadiets läroanstalter samt för anställda och aktiva inom föreningar och förbund samt övriga intresserade. Projektet har kunnat bidra till höjd kompetens på fältet inom tematiken sexuellt våld, trakasserier och normkritik. Flera av workshoparna som utvecklats och anpassats till idrottsfältet- och idrottsläroanstalter i form av utbildningsmaterial och verkstadskoncept av projektet, har baserat sig på de modeller som producerats av Luckan Unginfo.
Uppdraget innebar att utveckla, producera och implementera ett lättillgängligt och kvalitativt utbud av kunskap och information på svenska om dessa aktuella samhällsteman som berör både unga och äldre inom idrotts- och föreningsverksamheten. Detta har projektet lyckats väl med och material har producerats i form av handböcker, verktyg, praktiska övningar, nätutbildningar etc. finns tillgängligt på internetsidan www.sammalinje.fi. Dessutom har projektet aktivt deltagit i samhällsdiskussionen och fått en mycket bred mediesynlighet genom det arbete som gjorts, sammanlagt 42 artiklar och reportage i tidningar, radio och TV. Detta har bidragit till en ökad medvetenhet rörande den tematik som projektet arbetat med.


En stor insats, som kommer att ha en märkbar inverkan på idrottsfältet, är det arbete som gjorts med att uppdatera idrottsförbundens och -föreningarnas jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Projektet har arbetat med att utforma handlingsplaner till konkreta arbetsredskap, som följs upp och förnyas regelbundet (även då projektet avslutats). Då idrottsförbunden och -föreningarna förbundit sig till att arbeta med dessa har verksamheterna och idrotten blivit mera jämställd och jämlik för alla.


Projektet har också specifikt haft som mål att stödja flickor i form av kamratstöd och “systerskap”. Här har det varit meningen att skapa kontaktytor och stödband mellan flickor engagerade i idrott och föreningar i form av både systerskap och kamratstödsgrupper. Inom syskonskapet handlade det om att en person stöder en yngre i form av mentorskap och som samtalspartner, Det gällde att ge av sin tid och sitt engagemang för att sparra, lyssna och finnas (till) där för att stärka den ungas självkänsla och plats i samhället. Denna metod benchmarkades av Tjejzonen i Sverige, där även projektpersonalen utbildades i metoden. Tjejzonen bistod projektet med stöd i samband med utvecklingsprocessen och piloteringen av verksamheten i Finland. Projektet utbildade sedan volontärer i Svenskfinland, som ville ställa upp som storasystrar. Man försökte på olika sätt rekrytera lillasystrar, som kunde gynnas av att få en “storasyster”. Piloteringen av verksamheten skedde tillsammans med tre syskonpar. Som stödform för idrottande flickor och flickor och kvinnor med invandrarbakgrund användes även kamratstödsgrupper med Folkhälsans Rennox metod som grund. Här fick deltagarna stöd och verktyg för att bättre klara av vardagen och för att må bra. I grupperna fick man diskutera, fråga, lyssna och bli hörd. I och med pandemin utvecklades kamratstödsgruppen till en online kurs, Du 2.0, där samma teman fortsatte behandlas med målsättning att ge studerande bättre förutsättningar för att ta hand om sitt välmående.


Aktiviteterna har varit förebyggande och främjat det sociala välbefinnandet, motverkat ensamhet och utanförskap. Modellet har fungerat för sk. tidigt ingripande, som kan förädlas även till andra områden och nätverk. Resultaten av projektet är att på ett kostnadseffektivt sätt i samarbete mellan Luckan (dess kompetenscenter inom ungdomsarbete), FSI med dess medlemsförbund samt olika utbildningsaktörer höja kompetensen inom olika aktuella kompetensområden för att motverka trakasserier och diskriminering samt stärka jämställdhet, inkludering och gemenskap.

Kategorier:
På samma linje