KONTROLLERANDE AV STRAFFREGISTER GER TRYGGHET FÖR BARN OCH UNGA

Att skapa en trygg verksamhetsmiljö är en central målsättning i idrottsgemenskapens ansvarsprogram. Med en trygg verksamhetsmiljö avses en omgivning där idrotten bidrar till glädje och positiva erfarenhet utan att någon skall behöva uppleva mobbning, trakasserier eller annat osakligt beteende. Säkerställande av en trygg föreningsverksamhet, speciellt för barn och unga, kräver tydliga handlingsmodeller och policyn av föreningarna.

En förebyggande åtgärd är att kontrollera brottsbakgrund – även av frivilliga.

Jaana Laurila, Olympiakommitténs förenings – och medlemsenhetschef.

Det är även viktigt att kontrollera frivilligas straffbakgrund

Sedan år 2003 har en lag angående kontrollerande av straffbakgrund hos personer som arbetar med barn varit i kraft i Finland. Lagen gäller personer vars anställning eller tjänst involverar arbete med barn, och förutsätter att arbetsgivaren kontrollerar arbetstagarens straffbakgrund i de situationer som nämns i lagen. I maj 2014 trädde också en lag i kraft om kontrollerande av straffbakgrund hos de frivilliga som arbetar med barn. Det ger arrangören, exempelvis idrottsföreningen, möjligheten att inom vissa förutsättningar utreda frivilligas straffbakgrund. 

Lagens syfte är att skydda minderårigas personliga integritet och därmed främja och trygga minderårigas tillväxt, utveckling och välmående. Med detta vill man förhindra att personer som tidigare har begått sexuella, vålds- och narkotikarelaterade brott kan arbeta med barn och äventyra barnens säkerhet.

Brottsregisterutdrag kan begäras av frivilliga, som kommit med i verksamheten efter 1.5.2014 eller av personer vars uppgift ändras till sådan, att utdrag är aktuellt enligt lagen. Utdraget begärs skriftligen från Rättsregistercentralens hemsidor eller via suomi.fi-tjänsten. Idrottsföreningar kan nyttja handlingsplanen, som Olympiska kommittén skapat tillsammans med centrala organisationer, för utredande av frivilligas brottsbakgrund.

Familjer förväntar sig kvalitativa och ansvarsfulla aktiviteter samt en trygg verksamhetsmiljö av föreningarna. Människor, som inte respekterar andras psykiska och fysiska välmående, är inte välkomna till föreningsverksamheten. Vi bör modigt våga yttra oss och göra vårt allt, så att idrotten förblir trygg också i framtiden. Genom att kontrollera frivilligas brottsbakgrund skickar föreningen ett starkt budskap: Barn och ungas trygghet tas på allvar, säger Laurila. 

Tilläggsinformation och material

Artikeln är översatt från Olympiska kommitténs artikel.

På frågor svarar
Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi