Terminologi

I det här avsnittet hittar ni termer och dess förklaringar.

Låta varje person bestämma vilken term hen vill att det skall användas av hen. Respektera personens val av term, fastän termen skulle vara föråldrad.

Det är viktigt att se hela människan, funktionsnedsättningen är bara en av personens egenskaper. Det rekommenderas att en talar om personer eller människor med funktionsnedsättning, inte som ”funktionsnedsatta” eller ”funktionshindrade”.

Anpassad motion

Begreppet anpassad motion avses motion för personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller sociala omständigheter har svårigheter att delta i allmänna motionstjänster. I sådana fall kräver motionen anpassning och specialkompetens.

På finska: soveltava liikunta

Funktionshinder

Begreppet funktionshinder hänvisar till relationen mellan den omgivande miljön och individen. Alla personer med funktionsnedsättning är inte alltid funktionshindrade i alla sammanhang. Personen anses funktionshindrad endast då hen befinner sig i en miljö som ställer upp hinder. T.ex. då hen inte kan stiga på bussen då det inte finns en ramp etc.

Funktionsvariation

Begreppet funktionsvariation innebär att alla människor har en egen uppsättning förmågor, oförmågor, styrkor och svagheter. Funktionsvariationer är variationer i funktionsförmågan gällande fysisk, psykisk eller kognitiv funktion. Ibland innebär funktionsvariationer också funktionsnedsättning, men inte alltid. I Finland är detta begrepp tillsvidare inte lika mycket använt som det är i Sverige.

Person med funktionsnedsättning

Betyder att personen har en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Finlands Paralympiska Kommitté beskriver begreppet funktionsnedsättning enligt
följande: Med funktionsnedsättning menas personer som på grund av sin nedsättning eller sjukdom upplever permanenta eller temporära hinder i att röra på sig, funktionera, begripa, orientera sig fram, komma ihåg, förstå eller kommunicera. Till dessa grupper hör t.ex. personer med rörelse-, syn-, hörsel-, intellektuell funktionsnedsättning samt personer som på grund av sin sjukdom har och upplever olika hinder i att röra på sig och att funktionera.


Föråldrad term som används ännu i lagstiftningen: handikapp.
På finska: vammainen / toimintarajoitteinen henkilö

Person med hörselnedsättning

Beskrivning kommer strax.
På finska: kuulovammainen henkilö.

Person med intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning är ett samlingsbegrepp för många olika tillstånd som gör att en har svårt att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor.

Föråldrad term: utvecklingsstörning, förståndshandikappad.
På finska: kehitysvammainen henkilö. 

Person med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är ett samlingsnamn för olika medfödda kognitiva funktionsnedsättningar som påverkar vårt sätt att tänka, koncentrera oss, minnas och lära in. Vanliga diagnoser är adhd och autismspektrumtillstånd.

Person med rörelsenedsättning

Beskrivning kommer strax.
På finska används: liikuntavammainen henkilö.

Person med synnedsättning

Beskrivning kommer strax.
På finska: näkövammainen henkilö.

Öppen verksamhet

Öppen verksamhet betyder att personer med en funktionsnedsättning / sjukdom inkluderas i verksamheten och den målgruppen inte automatiskt exkluderas till ensklida grupper i verksamheten, som till en specialgrupp. 

Förklaringarna för följande termer har plockats ur dessa källor:

Obs! Möjliga ändringar i termer och beskrivningar av termer kan förekomma under året 2022.