Terminologi

I det här avsnittet hittar ni termer och förklaringarna på dem.

Låta varje person bestämma vilken term hen vill att det skall användas. Respektera personens val av term, fastän termen skulle vara föråldrad.

Det är viktigt att se hela människan, funktionsnedsättningen är bara en av personens egenskaper. Det rekommenderas att en talar om personer eller människor med funktionsnedsättning, inte som ”funktionsnedsatta” eller ”funktionshindrade”.

Anpassad motion

Begreppet anpassad motion avses motion för personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller sociala omständigheter har svårigheter att delta i allmänna motionstjänster. I sådana fall kräver motionen anpassning och specialkompetens.

Inte: specialmotion, motion för specialgrupper
På finska: soveltava liikunta

Person med funktionsnedsättning

Betyder att personen har en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen kan vara ständig eller tillfällig.

Inte: handikapp(används ännu i lagstiftningen) person med funktionsbegränsning
På finska: toimintarajoitteinen henkilö, vammainen henkilö

Funktionsvariation

Begreppet funktionsvariation innebär att alla människor har en egen uppsättning förmågor, oförmågor, styrkor och svagheter. Funktionsvariationer är variationer i funktionsförmågan gällande fysisk, psykisk eller kognitiv funktion. Ibland innebär funktionsvariationer också funktionsnedsättning, men inte alltid. I Finland är detta begrepp tillsvidare inte lika mycket använt som det är i Sverige.

Funktionshinder

Begreppet funktionshinder hänvisar till relationen mellan den omgivande miljön och individen. Alla personer med funktionsnedsättning är inte alltid funktionshindrade i alla sammanhang. Personen anses funktionshindrad endast då hen befinner sig i en miljö som ställer upp hinder. T.ex. då en person som använder sig av rullstol inte kan komma in i bussen då det inte finns en ramp.

Person med hörselnedsättning

En person som har en hörselnedsättning av viss grad. En person med hörselnedsättning behöver inte vara döv. Vissa kan använda sig av hjälpmedel, men inte alla. En person med hörselnedsättning kan kommunicera via tal, teckenspråk eller båda.

Inte: hörselskadad
På finska: kuulovammainen henkilö

Person med intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning är ett samlingsbegrepp för många olika tillstånd som gör att personen har det svårt att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor.

Inte: utvecklingsstörning, förståndshandikappad
På finska: kehitysvammainen henkilö

Person med rörelsenedsättning

Betyder att personen har en sjukdom eller nedsättning/variation som påverkar rörelseförmågan. Personen kan vid behov använda sig av hjälpmedel, men alla gör det inte.

Inte: rörelsenedsatt, rörelsehindrad
På finska: liikuntavammainen henkilö.

Person med synnedsättning

Person med synnedsättning har en synnedsättning som försvårar kommunikation, tillgång till information och förmågan att ta sig fram. Synnedsättningen kan inte korrigeras med glasögon.

En person anses ha en synnedsättning då synen i det bättre ögat är sämre än 0.3 med glasögon. Då man har sämre syn än 0.05 med glasögon definieras det som blind, eller om synfältets diameter är under 20 grader, eller om synen är på något motsvarande sätt nedsatt.

Inte: synskadad
På finska: näkövammainen henkilö

Person med långtidssjukdom


En person som har en eller flera långtidssjukdomar. Personer med långtidssjukdom upplever inte alltid att de skulle ha en funktionsnedsättning/variation.

Öppen verksamhet

Öppen (förenings) verksamhet innebär att alla deltagarnas bakgrund och behov tas i beaktande så att alla kan känna sig delaktiga. I öppen verksamhet inkluderas personer med funktionsnedsättning/varation eller sjukdom i verksamheten och delas inte till enskilda specialgrupper.

På finska: kaikille avoin liikunta

Dövidrottare


En idrottare som har en hörselnedsättning. Termen kan användas fastän idrottaren inte skulle vara helt döv. En dövidrottare kan använda sig av teckenspråk eller talspråk.

Under internationella tävlingar får dövidrottare inte använda sig av hjälpmedel som till exempel hörapparat.

På finska: kuuro urheilija

Paraidrott

I paraidrott tävlar man i allmänhet i samma grenar som i icke-paraidrott, men grenarna är anpassade så att personer med funktionsnedsättning/varation kan delta. Det finns också grenar som är endast för personer med en funktionsnedsättning som till exempel boccia och målboll. 

För paraidrott har man utvecklat olika hjälpmedel och idrottarna kan i vissa grenar använda sig av idrottsledslagare eller assistent. I Finland kan också personer som genomgått en organtransplantation delta i paraidrott.

Inte: handikappidrott
På finska: paraurheilu, vammaisurheilu

Paraidrottare

En idrottare som har en funktionsnedsättning som berättigar att tävla i paragrenar. Paraidrottare kan använda sig av hjälpmedel, idrottsledslagare eller assistent. Paraidrottare kan delta i anpassade eller allmänna grenar. 

På finska: paraurheilija, vammaisurheilija

Förklaringarna på termerna har plockats ur Liikuntatieteellisen Seuras “Ordlista för anpassad motion och paraidrott”.