Hållbar motion och idrott – ett nytt samarbete inleds!

Finlands Svenska Idrott r.f. (FSI), Arbetarnas Idrottsförbund i Finlands r.f. (TUL) och Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.f. (NJKL) inleder det tvåspråkiga nätverket Hållbar idrottförening – nätverket /  Vastuullinen urheiluseura -verkosto som erbjuder information och stöd för idrottsföreningar i deras hållbarhetsarbete. Nätverket är en fortsättning på Finlands Svenska Idrott och Kvinnoorganisationernas Centralförbunds motsvarande verksamhet år 2023 med samma namn. I år utvidgas nätverket tillsammans med Arbetarnas Idrottsförbund i Finland.

Det är en stor ära för TUL att vara med i Hållbar idrottsförening / Vastuullinen urheiluseura – projektet. Att främja jämlikhet och hållbarhet inom idrott och motion är en lagsport, så det är fantastiskt att få arbeta tillsammans med sektorns kunniga Finlands Svenska Idrott och Kvinnoorganisationernas Centralförbund. Det sektoröverskridande samarbetet ger oss alla bättre möjligheter att dela kunskap och framgångar. Man behöver inte kämpa ensam med hållbarhetsfrågor inom föreningsverksamheten. Det är alltid lättare att planera och driva verksamhet när man kan diskutera frågor tillsammans, säger TUL:s kommunikationskoordinator Aino Raiskinmäki.

Nätverket Hållbar idrottsförening / Vastuullinen urheiluseura träffas varannan månad vid distansmöten där man diskuterar ämnen som jämställdhet och mångfald inom idrotten, en trygg verksamhetsmiljö och respektfullt bemötande. Utöver mötena arrangeras webbinarier och informationstillfällen om bland annat god förvaltning, antidopning och hållbar utveckling. Nätverksträffarna och föreläsningarna är riktade till idrottsföreningsaktörer, men alla intresserade är välkomna att delta. Mötena sker på både finska och svenska.

Från första början har vår utgångspunkt varit att förverkliga idrottens hållbarhetsprogram i praktiken på gräsrotsnivå. Därifrån kom idén med ett nätverk riktat till idrottsföreningar där deltagarna kan få inspiration och idéer från andra föreningar och experter till sin egen verksamhet utan språkbarriärer. Vi vet också av erfarenhet att arbetet med hållbarhetsfrågor inte alltid är enkelt och att det krävs ett stödnätverk, säger Tarja Krum, hållbarhetschef på Finlands Svenska Idrott.

Behandling av svåra frågor

Jämställdhet och likabehandling är fortfarande viktiga teman inom motion och idrott, och nätverket vill stödja arbetet med dessa frågor.

Det behövs mer kunskap om jämställdhet inom idrott och motion. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor betraktas ofta som hot eller som en separat del av verksamheten. Kvinnoorganisationernas Centralförbund har länge krävt bättre ledarskap inom idrotten, eftersom allt börjar med ledarnas egna exempel och inställning, säger Nina Kaipio, utvecklings- och förvaltningschef på Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

Nätverkets mål är också att ta upp ämnen som deltagarna önskar.

Det behövs hjälp med hantering av hållbarhetsfrågor, och föreningar vet inte alltid var de ska börja. Genom nätverket vill vi visa att även små åtgärder har en effekt. Genom projektet kan vi erbjuda information och verktyg för fler föreningar i främjande av en mer likvärdig idrott, summerar Tarja Krum.

Det första nätverksmötet hålls i februari, med fokus på den uppdaterade Olympiska kommitténs hållbarhetsprogram som presenteras av Olympiska kommittéens hållbarhetschef Elina Laine. I februari arrangeras ytterligare webbinarier med teman miljö och idrott samt utformning av jämställdhets- och likabehandlingsplaner.


Finlands Svenska Idrott r.f. (FSI) är en idrottsorganisation som främjar idrott och motion och stöder den svenskspråkiga idrotten och idrottsfostran i Finland. En av organisationens huvuduppgifter är att kartlägga intressen för den svenskspråkiga minoriteten i Finland. Detta inkluderar olika tjänster för idrottare, tränare, aktiva föreningar och allmänheten, samt medlemsförbund och -föreningar. Finlands Svenska Idrotts vision är att erbjuda bästa möjliga idrottsverksamhet och skapa förutsättningar för livslångt intresse för svenskspråkig idrott och motion i Finland.

Arbetarnas Idrottsförbund i Finland, r.f. (TUL) arbetar för att varje individ ska kunna uppleva idrottsglädje i en bra gemenskap. TUL fokuserar särskilt på att främja lättillgänglig motionsidrott för barn, unga och vuxna. Rätten till motion är en universell rättighet oavsett ålder, kön, sexuell läggning, ekonomisk ställning eller etnisk bakgrund. Främjande av jämställdhet och lika villkor inom motion och idrott är centrala värderingar och strategiska prioriteringar för organisationen.

Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.f. (NJKL) har en över hundraårig tradition av att främja jämställdhet mellan könen. Förbundet förenar krafter för jämställdhet, lika villkor och mänskliga rättigheter. Förbundet agerar feministiskt och mot diskriminering. Förbundet är en av de kvinnoförbund som har deltagit i att bygga upp samhällets jämställdhet även i motståndets ansikte. En stor del av detta motstånd har varit tyst. Ändå är tankar som tidigare var radikala, som rösträtt, rätt till beslut om den egna kroppen eller äganderätt, nu självklarheter.

AnmälNING Till hållbar idrottsförening- nätverket

Anmälningstiden är pågående

Anmäl dig med här

Kategorier:
Allmänt Nätverksträff