Föreningsverksamhet och coronaviruset

Finlands regering har den 16.3 uppdaterat sina rekommendationer för att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset. Tillsammans med medlemsförbunden följer Finlands Svenska Idrott regeringens, Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet samt utrikesministeriets rekommendationer. 

På basen av de uppdaterade rekommendationerna har Finlands olympiska kommitté sammanställt en lista på utmaningar och åtgärder som bl.a. idrottsföreningar nu kan hamna ut för. För den finska versionen besök olympiska kommitténs hemsida.

Coronavirusets påverkan på föreningsverksamheten och verksamhetsavgifter

Finlands Olympiska kommitté hoppas att föreningarna tillsammans med sina medlemmar bär sitt ansvar för att minska smittospridningen i denna svåra situation. Enligt föreningslagen som föreningarnas stadgar grundar sig på så behöver medlemsavgifter inte återbetalas.

Det är många träningar, tävlingar och evenemang som inhiberats av föreningar. Nedan hittar du alternativ till avgifter i enlighet med allmänna avtalsprinciper, såvida inte föreningen har skapat egna riktlinjer eller avtal (till exempel i form av deltagande): 

  • Anmälningsavgiften behöver inte betalas tillbaka om träningen eller evenemanget flyttas till en senare tidpunkt, eller ordnas i någon annan form.
  • Anmälningsavgiften baseras på en fördelning av kostnaderna mellan deltagarna. Om evenemanget helt ställs in kan en del av anmälningsavgiften krävas att betalas tillbaka. Om träningen eller evenemanget avbryts kan föreningen igen spara på några kostnader. I detta fall kan alla inbesparingar återbetalas. Kostnaderna för utbildning och organisering av evenemanget är huvudsakligen fasta, så det finns oftast ingen återbetalning.
  • I vissa fall kan force majeure vara orsak nog för föreningen att behålla anmälningsavgifterna i sin helhet, även om träningen eller evenemanget har inhiberats.

Föreningens näringsverksamhet omfattas inte av punkterna ovan. Olympiska kommittén rekommenderar att föreningen informerar sina medlemmarna om vad som händer med anmälnings- och medlemsavgifterna om en epidemi eller pandemi avbryter föreningsverksamheten..

Coronavirusets inverkan på föreningars och förbundens stadgeenliga möten

Enligt föreningslagen är tiden för föreningens stadgeenliga möten fastställda i föreningens stadgar. I stadgarna för idrottsförbund eller föreningar står angivet när föreningens vår- och / eller höstmöte bör hållas.

På grund av rådande situation kan det vara svårt att följa stadgarna och att ordna vårmöte, vilket leder till att mötet kan komma att behöva flyttas. Om en eventuell flytt av mötet besluter föreningens styrelse. Styrelsen är skyldig att värna om medlemmarnas hälsa. Det är också styrelsens uppgift att sammankalla det uppskjutna mötet i enlighet med föreningens stadgar (kallelse till möte, tidsfrister etc.).

Finlands Olympiska kommitténs rekommendation är att det stadgeenliga föreningsmötet flyttas till ett senare tillfälle, om det anses att finnas en risk för hälsan vid ett eventuellt deltagande i mötet. Förutsättningen för en flytt av mötet är att hälsan är mer värdefullt än föreningens stadgar om mötestidpunkt. Dessutom finns det ingen motivering för att hålla ett möte under en tid då medlemmarna faktiskt inte kan delta i mötet (föreningsdemokrati).

Att använda en videoanslutning till ett möte kräver alltid en tillåtelse i stadgarna, så om ni inte har det kan ni inte ordna t.ex. ett videomöte.

I praktiken har små föreningar också möjlighet att besluta om frågor för föreningens sammanträde, som att godkänna bokslut, utan ett möte. Beslutet måste fattas skriftligen, dateras och undertecknas av varje medlem i föreningen (17 § i föreningslagen).

Ett styrelsemöte i föreningen kan alltid hållas på distans. 

Motion och idrott på coronavirusets villkor 

Gällande föreningsträning bör det noteras att offentliga sammankomster nu är begränsade till max tio personer. Onödig vistelse på offentliga platser bör också undvikas. Med hänsyn till myndigheternas begränsningar rekommenderar vi oberoende utövande, dvs utövande som medlemmarna kan göra på egen hand. Tränare kan ge instruktioner för hemträning eller ordna en träningssessioner på distans. Det finns ännu många möjligheter att röra sig ute i naturen.

Det är nu ett bra tillfälle att utveckla sin föreningsverksamhet och börja arbeta mera digitalt. Finlands Svenska Idrott erbjuder i samarbete med TechSoup alla idrottsföreningar G Suite-paketet som innehåller många digitala lösningar, såsom verktyg för videomöten och dokumenthantering. Är er förening i behov av något av de digitala tjänsterna kan ni ta kontakt med support@idrott.fi för att få mera information. 

För mera information om coronaviruset rekommenderar vi att följa myndigheternas senaste information. 

Kategorier:
Allmänt