Föreningslagen förnyas

Som bäst utarbetar en arbetsgrupp vid Justitieministeriet ett förslag till förnyande av föreningslagen och medborgarverksamheten. Texten har funnits som diskussionsunderlag på ministeriets hemsida för att kommenteras och för utvecklingsförslag. Syftet med revideringen är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för grupper och föreningar. Men förslaget i sin nuvarande form, behöver ytterligare utarbetas. Läs Finlands Svenska Idrotts uttalande här:

Finlands Svenska Idrott r.f. framför följande gällande Justitieministeriets förslag till förbättrande av verksamhetsmöjligheterna för föreningar och medborgarverksamhet: 

Medlemmarnas beslut och rättigheter

Justitieministeriets förslag: Bestämmelser om likabehandling av medlemmar ska utfärdas i föreningslagen.

I förslaget utgår man ifrån att  “alla medlemmar har lika rättigheter och skyldigheter, om inget annat fastställs i föreningens stadgar.” 

Eftersom det i praktiken i flera föreningar finns olika kategorier av medlemskap, bör föreningarna ha en möjlighet att kategorisera dessa och även själv bestämma vilka rättigheter vilken kategori har (ex. hedersmedlem, stödmedlem) Därför är det viktigt att betona föreningarnas rätt att fastställa dessa ärenden i sina stadgar.

Justitieministeriets förslag: Föreningsmedlemmarnas beslutsfattande ska endast tillåtas på nätet

Vi anser att föreningsmedlemmars beslutsfattande ska även kunna tillåtas på nätet, förutsatt att detta är möjligt med tanke på tillgänglighet och de it-tekniska lösningar som föreningen har till sitt förfogande. Att enbart tillåta beslutsfattande via nätet är att behandla medlemmarna olika, då alla inte kan förutsättas ha tillgång till nätuppkoppling eller IT. 

Föreningens förvaltning

Justitieministeriets förslag: I föreningslagen införs en bestämmelse om att styrelsen får välja form för sin beslutsprocess

Vi understöder fullständigt att formerna för beslutsprocessen förenklas och uppdateras så att moderna kommunikationsplattformer även kan användas. 

Justitieministeriets förslag: Verkställande direktör-organ ska även tillåtas för föreningar

Vi understöder förslaget om att förtydliga ansvarsfördelningen inom föreningarna. Det här innebär också att anställningsskyddet för VD:n på något sätt bör skrivas in för att garantera en hållbar personalpolitik även i föreningar så att  styrelsemedlemmarnas egna intressen eller bakgrund inte äventyrar föreningens framtid. Styrelsen som helhet anställer och avskedar VD:n. En enskild styrelsemedlem skall inte kunna ha arbetsgivaransvar över VD:n.

Förslag: Jäv för styrelsemedlem i förening ska definieras tydligare 

Understödes. Dock får detta inte leda till en utredning in absurdum utan ska begränsas till den så kallade närståendekretsen.

Mindre reglerade grupper av aktörer 

Justitieministeriets förslag: I lagen ska det utfärdas bestämmelser om möjlighet för lättare grupper av aktörer att identifiera sig

Vi är helt införstådda med att en uppdatering av vad som avses med icke-registrerade föreningar och andra grupperingar behövs. Vad är skillnaden mellan en “lättare identifiering”och att registrera sig som förening? Konsekvenserna av detta tillägg i lagen bör utredas noga innan en dylik lagförändring görs. Det bör också framkomma tydligare vilka rättigheter och skyldigheter en dylik grupp har då det kommer till att tex. ansöka om bidrag från kommun eller stat, rätten att öppna bankkonto och sköta transaktioner i gruppens  namn osv. Avser man här att alla ad hoc-grupper på exempelvis Facebook även bör identifiera sig? Risken finns att detta kväver spontana grupperingar vilka uppkommer av ett visst behov och lever över en kort tid.

Justitieministeriets förslag: Modellstadgar om interna förhållanden och representation i grupper av aktörer ska införas 

Kan förvisso införas om en identifiering krävs, men i vilket skede blir detta aktuellt? Hur länge ska en gruppering verka innan detta sker? 

Vi ifrågasätter också starkt förslaget om att varje enskild medlem i en gruppering har rätt att ingå avtal i gruppens namn. Detta kan knappast vara i enlighet med föreningslagens förnyande där öppenhet och demokrati är i fokus?

Justitieministeriets förslag:  Alla som deltar i en grupps handling bör gemensamt svara för den skyldighet som handlingen medför

Det här förslaget rimmar illa med förslaget om att alla skulle ha rätt att företräda eller ingå avtal i grupperingens namn. Att förutsätta att alla i grupperingen är skyldiga till en viss handling, även om alla medlemmar i grupperingen inte varit med om handlingen, låter orimligt och medför i praktiken osäkerhet och risker att överhuvudtaget vara med i en grupp. 

Ovanstående förslag om identifiering och reglering av grupper får inte äventyra medborgarnas rätt att aktivera sig eller att bilda frivilliga grupper för olika behov.

Helsingfors den 3 juli 2019

Håkan Nystrand Christel Björkstrand
ordförande generalsekreterare

Kategorier:
Allmänt