Den bästa idrotten och motionen på svenska – Finlands Svenska Idrott drar upp riktlinjer för verksamheten fram till 2030 

En aktivare livsstil i hela Svenskfinland, levande och starka idrottsföreningar och en verksamhet som utgår från gemenskap, inspiration och resultat är riktlinjer i Finlands Svenska Idrotts strategi för verksamheten fram till 2030.

Finlands Svenska Idrotts vårmöte godkände 16.4.2019 den nya strategin för idrott och motion på svenska. Strategiprocessen, som pågått ca ett år, har involverat såväl medlemsförbund, idrottsföreningar som samarbetspartners.

Vår uppgift är att möjliggöra och skapa förutsättningar för idrott och motion på svenska i Finland. Det gör vi med visionen “för den bästa idrotten och motionen”, säger Håkan Nystrand ordförande för Finlands Svenska Idrott r.f, och fortsätter; I strategin har vi tagit fasta på fem fokusområden, eller utvecklingsresor som vi valt att kalla dem:

  1. en aktiv livsstil – varje dag
  2. levande och starka idrottsföreningar
  3. en stark och respekterad aktör inom idrotten
  4. en verksamhet där vi strävar efter bästa möjliga förutsättningar, utbud och resultat
  5. en verksamhet som är etiskt hållbar, såväl då det gäller ren idrott och rent spel som en miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet

Många är med i en idrottsförening men en stor del av finländarna utövar motion under andra former. Utmaningarna i samhället, med ett alltmer stillasittande liv, samtidigt som nya idrottsgrenar och motionsformer föds, syns i förväntningarna och också i kraven på idrottsorganisationerna.

I statens idrottspolitiska program lyfter man upp vikten av tredje sektorn i arbetet för att främja idrott och motion, säger Christel Björkstrand generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott r.f. och fortsätter; ”Tävlingsidrottsverksamheten har en samlande och sporrande funktion för hela samhället och är central inom idrottsföreningarna. Av tradition har idrottsföreningarna fungerat mest med frivilliga krafter men idag kan vi se att intresset minskar för att fungera som ledare i en idrottsförening. Samtidigt är det just verksamheten som sker på lokal nivå som engagerar, såväl inom idrotts- som motionsverksamheten.”

Idrottsförbunden och -föreningarna samt den verksamhet som sker på lokal nivå betonas därför i Finlands Svenska Idrotts strategi.

Tillsammans med våra medlemsförbund och -föreningar, samt flera andra aktörer, skapar vi ett samhälle där en fysiskt mera aktiv livsstil råder, vi ställer idrottaren i centrum och vill redan från tidig ålder inspirera till idrott och motion, säger Håkan Nystrand. Vårt mål är att år 2030 ha fördubblat antalet deltagare i verksamheten och våra idrottsförbund och -föreningar finns bland toppen både då det gäller resultat och engagemang.

Strategiarbetet fortsätter – det är ju en pågående process där vi tillsammans kommer överens om vad vi gör under olika tidsperioder, säger Christel Björkstrand. Det som vi på alla nivåer har gemensamt är ett starkt intresse för idrott och motion. Känslan av samhörighet och en inkluderande verksamhet är oerhört viktig. Likaså skall vi ge verktyg för framgång för  såväl idrottaren på hens stig som för motionären att hitta sin egen väg mot en mera aktiv vardag.

För mera information:

Kategorier:
Allmänt