Motverkande av osakligt beteende kräver långsiktigt arbete

Finlands Centrum för Etik inom Idrott (FCEI) har publicerat två pinfärska och betydelsefulla studier om situationen inom den finska idrotten. FCEI undersökte erfarenheter tävlingsidrottares och anställda inom idrottsrörelsens erfarenheter och observationer om osakligt beteende. Finska tävlingsidrottare har främst positiva upplevelser, men det förekommer också oansvarigt och osakligt beteende. Omkring 38 % av respondenterna uppger att det utsatts för olika former av osakligt beteende. Då det kommer till anställda inom idrottsrörelsen hade över 20 % upplevt mobbning, speciellt av ledning, förpersoner och kollegor.  

Över lag har det under senaste året inom de finska massmedierna skrivits mycket om trakasseriers förekomst inom idrottskretsarna. Detta är inget nytt, förekomsten av trakasserier och osakligt bemötande inom idrotten har redan skrivits om i många år. Det är nu ord som jämställdhet och likabehandling inte kan endast nämnas som vad idrottsorganisationen står för, utan det bör också visas i praktiska handlingar. Nu har vi möjligheten att lära oss av andras idrottsorganisationer bristfälliga handlingar. 

Det är viktigt att vi medvetandegör och upprepar vad trakasserier innebär och hur vi förebygger det. Barn, unga och idrottare skall veta vad de inte ska behöva bli utsatta för och att det förstår sitt beteende och inte utsätter andra för osakligt beteende. Personer i auktoritär ställning, dvs ledare, tränare, beslutsfattare eller motsvarande kan inte ta för givet att vet vad trakasserier är. Det behövs upprepning av kunskap. 

Det som är bra att komma ihåg är att personer som blivit utsatta för övergrepp upplever en stark känsla av skam och beskyller väldigt ofta sig själva för vad som hänt. Man är rädd för processen som man hamnar gå igenom ifall man berättar. Offer för trakasserier och sexuella övergrepp upplever ofta att de är i en lägre ställning och att de inte skulle bli tagna på allvar ifall de berättar. Förövare kan dessutom skuldbelägga offret, vilket får offret att tveka på sin oskyldighet. Och det är inte ovanligt, att offren ber andra att tiga. Kretsarna är små. I värsta fall är förövaren vän med ens föräldrar. Därför kommer dessa saker fram först många år senare och i vissa fall förblir de hemliga.

Även om ansvarspersoner inom idrotten kan vara medvetna om att det förekommer trakasserier eller övergrepp, kan det hända att problemen inte behandlas t.ex. av rädsla för att förstöra idrottsorganisationens rykte eller av rädsla för att förstöra grenens rykte. Det är lätt hänt att man hellre väljer att blunda för problemen, i ren rädsla för konsekvenserna av att man belyser problemet.

Därmed är det viktigt att tala om dessa saker, så att alla vet vad det innebär, vet att det är fel och att ingen ska som offer skuldbelägga sig själv. För att vi skall uppnå god resultat inom idrotten behöver en central del av kärnverksamhet bestå av jämställdhets – och likabehandlingsarbete. 

Kort och koncist vad er idrottsförening kan göra: 

  • Ha en handlingsplan för hur göra då det kommer fram att osakligt beteende skett men gör också förebyggande arbete med systematiskt och aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete
  • Be regelbundet feedback av medlemmarna, har de upplevt osakligt beteende. Ha också en eller två namngivna vuxna personer som kan meddelas till om man sett osakligt beteende inom verksamheten
  • Gör regelbundet tillsammans med medlemmarna spelregler för hur vi agerar i vår gemenskap. Ifall någon bryter spelreglerna så kan man alltid hänvisa till dem.
  • Överväg att kontrollera frivilligas straffregister. Brottsregisterutdrag kan begäras av frivilliga, som kommit med i verksamheten efter 1.5.2014 eller av personer vars uppgift ändras till sådan, att utdrag är aktuellt enligt lagen. Mer om kontrollerande av straffregister kan du läsa här. Kontroll av straffregister ger trygghet för föräldrarna då de vet att deras barn är med i en ansvarsfull idrottsverksamhet och det ger trygghet för ledare och tränare, som vet inom vilka ramar de kan agera och hur de ska handla i problemsituationer. Vi kan inte alltid räkna med att ett barn, ungdom eller medlem i vår idrottsförening vågar säga nej eller berätta om situationer hen upplevt. Det är det samma som att överföra ansvaret till offren, istället för att göra förebyggande åtgärder som motverkar osakligt beteende.
  • Utbilda regelbundet föreningens medlemmar, ledare, beslustfattare, tränare och idrottare i respekt inom idrott. Från Finlands Svenska Idrott kan er förening beställa utbildningspaket bland annat inom teman som trakasserfri idrott, respekt inom idrott och jämställdhet och likabehandling. 
  • Marknadsför tjänsterna Du är inte ensam och Ilmo på era kanaler. Via Du är inte ensam – tjänsten har vem som helst anonymt möjlighet att få stöd och hjälp i att hur gå tillväga då en blivit utsatt eller bevittnat osakligt beteende. Ilmo – tjänsten är igen en tjänst under FCEI dit alla idrottare, aktiva och allmänheten kan meddela om olika förseelser inom idrotten, bl.a. osakligt bemötande eller sexuella trakasserier. Också till ILMO kan du göra anonyma anmälningar. Lämna in en anmälan på https://ilmo.suek.fi/ilmo/sv/ 

För mera information

Henrika Backlund

Generalsekreterare
+358 40 663 3269
henrika.backlund(a)idrott.fi

Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi

Kategorier:
Allmänt