Projekt

Som en naturlig del av vår verksamhet är olika typer av utvecklingsprojekt. Ofta har de en extern finansiering och är koncentrerade inom ett visst fokusområde, med en viss målsättning och under en angiven period. Nedan hittar ni de utvecklingsprojekt som vi jobbar med för tillfället. 

På samma linje

Projektets hemsida

Målsättningen med projektet På samma linje – respekt inom idrott och ungdomsverksamhet är att höja kompetensen bland instruktörer, idrottare, idrotts- och ungdomsledare inom idrottsfältet vad gäller aktuella teman i tiden för främjande av likabehandling och jämlikhet följande ett normmedvetet, mångkulturellt och inkluderande förhållningssätt.

Projektet har tre syften:

  1. Få en pilot på sektoröverskridande EU-projekt för ungdoms- och idrottssektorn på svenska.
  2. Höja kompetensen bland instruktörer, idrottsledare- och tränare samt ungdomsledare med hjälp av utbildning, modeller och arbetsverktyg samt riktade stödaktiviteter. Projektet lägger speciellt fokus på att unga kvinnliga idrottare skall få kamratstöd, men även att inkludera unga invandrarkvinnor i idrottsverksamhet. Aktuella samhällsfenomen som tas upp är stärkande av jämlikhet, normmedvetenhet, likabehandling och motverkande av diskriminerande yttringar.
  3. Förbättrade färdigheter när det kommer till mätning av samhällseffekter angående projektaktiviteter som kan spridas till andra aktörer inom tredje sektorn.

Tillsammans med andra aktörer, utbildar projektet tränare, idrotts- och ungdomsledare i att känna igen, ingripa och åtgärda beteenden som motverkande av diskriminering, sexuella trakasserier och mobbning. Projektet kommer också att ge idrottsledare och tränare färdigheter i arbetet med jämställdhet och i hur bemöta flickor inom idrott, särskilt invandrarflickor. På detta sätt kan man bättre stödja ungdomarnas självkänsla och utveckling av en sund självbild samt möjliggöra för alla unga att utvecklas lika inom idrotten.

För att stärka kvinnliga idrottares ställning inom idrotten, kommer projektet att utveckla en tjejkamratstödmetod för unga kvinnliga idrottare, som ger bättre beredskap att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier inom idrotts- och föreningsfältet. En form av tjejkamratstöd kommer också att erbjudas unga kvinnliga invandrare, för att få dem inkluderade i idrottsverksamheten. På sikt kommer antalet kvinnliga idrottsledare och kvinnliga idrottare med invandrarbakgrund att öka och en ny kunskapsform i form av en verkstadspalett har utvecklats och tagits i bruk för tränare och lagledare. Efter projektets slut kan projektets stödtjänster leva vidare och därmed hjälpa och stöda flickor oavsett tid och rum.

På samma linje är ett sektoröverskridande samarbete mellan föreningen Luckan och idrottsorganisationen Finlands Svenska Idrott. Projektet finansieras av EU finansieras och pågår från december 2018 till december 2020.

Projektparter

Idrott så in i norden

Med projektet ”Idrott så in i Norden” ger vi 3000 barn och unga i idrottsföreningarna redskap att oberoende av sitt språk (svenska eller finska) kunna utöva sitt  idrottsintresse inom hela landet men också i Norden. Språket ska inte vara den faktor som hindrar dem från att gå vidare med sitt intresse, utan den faktor som för dem framåt. Till projektet knyter vi praktik, övning , tränar- o mediautbildning liksom verksamhet över språkgränserna.

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden inom ramen för Hallå-programmet.

Vi genomför projektet inom tre områden: 

  • friidrottsverksamheten inom idrottsföreningen VOM i Vörå under ledning av Anna Nordmyr
  • orienteringsverksamheten i sydvästra Finland under ledning av Fredric Portin, förbundstränare för Finlands Svenska Orienteringsförbund
  • simverksamheten i Nyland under ledning av Veronica Wahlstedt, idrottsföreningen Simmis r.f.

Projektparter

För mera information
Arto Sirviö

Idrottschef

+358 40 059 5432
arto.sirvio(at)idrott.fi

HELA NÅID SKIDAR

Projektet riktar sig till de skidföreningar som hör till den finlandssvenska skidfamiljen inom Finlands Svenska Idrott, Finlands Svenska Skidförbund FSS och Nylands Åbolands Idrottsdistrikt NÅID. En övergripande målsättning med projektet är att engagera fler vuxna – föräldrar och andra skidintresserade – i verksamheten genom att lokalt arrangera ledar- och tränarutbildning.

”Hela NÅID skidar” är ett projekt som startats upp under hösten 2017. Projektet riktar sig till de skidföreningar som hör till den finlandssvenska skidfamiljen inom Finlands Svenska Idrott, Finlands Svenska Skidförbund FSS och Nylands Åbolands Idrottsdistrikt NÅID. Man kan säga att projektets verksamhetsområde sträcker sig från Pargas i väst till Lovisa i öst.

Skidåkningen har långa traditioner inom NÅID och av tradition även en stark anknytning till byastolthet, gemenskap och samarbete över kommungränserna. Inom distriktet varierar verksamhetsvolymerna stort mellan föreningarna. I vissa föreningar har ledar- och tränarbrist lett till att allt färre barn och unga hittar till verksamheten, trots att den distriktledda lägerverksamheten blomstrat i några år. Projektet har alltså kommit till för att skapa mera livskraft till föreningarna.

En övergripande målsättning med projektet ”Hela NÅID skidar” är att engagera mera vuxna – föräldrar och andra skidintresserade – i verksamheten genom att lokalt arrangera ledar- och tränarutbildning. Ett annat relevant steg är att erbjuda barn och ungdomar möjligheter att med bra utrustning pröva på skidåkning på lokala tematräffar. Efterhand vill man inom ramen för projektet kunna erbjuda en välfungerande tränings- och tävlingsverksamhet, både lokalt och regionalt. Lyckas man med detta tror vi att det resulterar i ett lyft för verksamheten i skidföreningarna inom NÅID.

För projektet har anställts en projektledare på halvtid. Projektledaren träffar representanter från alla skidföreningar inom distriktet NÅID under hösten och på basen av de diskussionerna uppgörs ett program för vårvintern 2018. Det lär bli många lokala evenemang där förhoppningsvis många barn och unga deltar med glimten i ögat. Det skall också jobbas också aktivt för utökat samarbete mellan skidföreningarna inom distriktet.

Projektet pågår t.o.m. april 2019 och styrgruppen har som målsättning att den regionala tränings- och tävlingsverksamheten skall få ett lyft och mycket vind i seglen under projektets gång. Projektet är ett EU-projekt som får finansiering från Östra Nyland, Västra Nyland och Åboland (Leader). Också Svenska Kulturfonden är med som delfinansiär.

På gång just nu

Snödagar arrangeras i Sibbo 4-6.2, Raseborg 12-13.2 och Borgå 13-15.2. 

Vi rekommenderar att du går in på närmaste kommunens skidsektions hemsida för ytterligare information om platser och tider.

Projektledaren finns på plats 4-6.2 i Sibbo, 7.2 i Borgå, 11-13.2 i Raseborg, 12.2 på Oxberget och 13-15.2 i Borgå. 

För mera information
Maria Sundman

Projektledare
+358408280068
maria.sundman(at)idrott.fi

Talangjakten

Talangjakten är projektnamnet för den satsning som görs på friidrottsverksamheten i Österbotten. Projektet pågår mellan 2016-2018. Projektet har en egen hemsida och som uppdateras under hela projektets gång, så kom gärna hit för att se vad som är på gång!

Talangjaktens hemsida

Talangjakten är projektnamnet för den satsning som görs på friidrottsverksamheten i Österbotten 2016-2018. Denna hemsida är gjord för såväl de aktiva idrottarna, distriktets alla tränare samt för föreningarnas ledare, tränare och stödpersoner. Hemsidan uppdateras ibland under hela projektets gång, så kom gärna hit då och då för att se vad som är på gång!

HÄR hittar du ett dokument som sammanfattar alla läger och årets gruppträningar, öppna för distriktets alla föreningar/idrottare. Därtill gör distriktstränarna föreningsbesök inom projektet, för att ännu bättre kunna nå ut till alla idrottare, föräldrar, tränare och föreningsfolk. Föreningsbesöken skräddarsys till föreningen eller regionen.

Tillsammans utvecklar vi friidrotten och skapar förutsättningar att få fram och förädla ännu fler talanger!

Projektet Talangjakten är EU-finansierat och sträcker sig över två och ett halvt år (april 2016 – oktober 2018). Andra delfinansiärer i projektet är Kulturfonden, Finlands Svenska Idrott, Svenska Finlands Idrottsförbund och ÖID friidrott r.f.

För mera information
Johan Nordmyr

Projektledare
+358407676890
johan.nordmyr(at)idrott.fi